« Tagasi

Liivamäe küla Nahkrupõllu maaüksuse detailplaneering

Liivamäe küla Nahkrupõllu maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek planeeringus märgitud positsioonide 5, 6, 7, 8 ja 13 osas toimub 14.04.–15.05.2022 ning avalik arutelu 18.05.2022 kell 15.00.

Planeeringuala hõlmab Nahkrupõllu kinnistut (katastritunnus: 24501:001:0350, sihtotstarve: maatulundusmaa 100%, pindala: 9,42, planeeritava osa suurus ca 3,4 ha).

Detailplaneeringut menetleti üldplaneeringu kohasena. Detailplaneeringu koostamise käigus ilmnes vajadus osade kinnistute osas üldplaneeringut muuta, kuivõrd ruumiliselt tervikliku lahenduse moodustavad paariselamute kruntide ehitustingimused ei vasta üldplaneeringule. Liivamäe küla Nahkrupõllu detailplaneering kehtestati üldplaneeringule vastavas osas vallavalitsuse 09.12.2021 korraldusega nr 1176 „Liivamäe küla Nahkrupõllu maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtestamine planeeringus märgitud positsioonide 1-4, 9-12, 14 ja 15 osas". Ülejäänud osas (pos 5, 6, 7, 8 ja 13) kaalus vallavalitsus üldplaneeringu muutmist ning jõudis järeldusele, et kuna piirkonnas on välja kujunenud asustusstruktuur, kus on ka teisi paariselamute krunte, mille suurus on väiksem kui üldplaneeringuga etteantud on Liivamäe külas antud detailplaneeringulahenduse puhul põhjendatud üldplaneeringu muutmine kavandatavate paariselamute kruntide suuruse osas. Sellest tulenevalt jätkatakse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu osa (pos 5, 6, 7, 8 ja 13) menetlust üldplaneeringut muutvana. Üldplaneeringut muudetakse paariselamute kruntide suuruste osas. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Jõelähtme valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee) ning kaardirakenduses EVALD (http://service.eomap.ee/joelahtmevald/). 

Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Jõelähtme vald.

Arutelul osalemiseks palume registreerida end hiljemalt 17.05.2022 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.