« Tagasi

Liivamäe küla Oru tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Liivamäe küla Oru tee 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 18.07.–01.08.2022.

Planeeritav Oru tee 7 maaüksus (katastritunnusega 24504:003:0185, sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, suurusega 20 477,0 m2) asub Liivamäe küla lõunaosas, juurdepääsuga avalikult kasutatavalt Oru teelt, läbi Augu, Vanasauna tee, Vanasauna tee T1 ja Oru tee 9 maaüksuste. Planeeringualasse on osaliselt haaratud Uuesauna tee (katastritunnusega 24501:001:1595, sihtotstarve transpordimaa 100%,  suuruses ca 140 m²), Vanasauna tee T1 maaüksus (katastritunnus 24504:003:0634, sihtotstarve transpordimaa 100%,  suuruses ca 180  m²) ja Oru tee 9 maaüksus (katastritunnusega 24504:003:0601, sihtotstarve elamumaa 100%,  suuruses ca 80 m²).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Liivamäe küla Oru tee 7 maaüksuse jagamine elamumaa ja transpordimaa kruntideks, moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute ja neid teenindavate abihoonete rajamiseks, juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Planeeritava ala suuruseks on määratud ca 2,1 ha. Algatatav detailplaneering on kehtiva Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 209) kohane.