« Tagasi

Loo alevik Pirita tee 24 ja lähiala detailplaneering

Loo alevik Pirita tee 24 ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 13.02.–27.02.2023 ning avalik arutelu toimub Jõelähtme vallamajas 07.03.2023 kell 16.00.

Loo alevik Pirita tee 24 ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati 07.04.2022 Jõelähtme Vallavalitsuse korraldusega nr 324.

Planeeringuala hõlmab Pirita tee 24 (katastritunnus: 24504:002:0022; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 4911 m2) ja Künka (katastritunnus: 24504:002:0931; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 1400 m2) maaüksuseid. Maaüksused asuvad Loo aleviku loodeosas, Loo tee ja Pirita tee vahelisel alal. Alale juurdepääs on Pirita teelt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritavate üksuste liitmine üheks elamumaa krundiks ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ridaelamu ehitamiseks, samuti lahendatakse tehnovõrkudega varustamine ja seatakse keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on ca 6400 m2

Kavandatav detailplaneering on kehtiva Loo aleviku, Liivamäe küla, Saha küla ja Nehatu küla üldplaneeringu (kehtestatud Jõelähtme Vallavolikogu 25.08.2011 otsusega nr 209) kohane.