« Tagasi

Neeme küla Kadakaranna tn 13 maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Kadakaranna tn 13 maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 13.12.2021–11.01.2022 ning avalik arutelu 18.01.2022 kell 15.00 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald).

Jõelähtme Vallavolikogu võttis 11.02.2021 vastu otsuse nr 467 „Neeme küla Kadakaranna tn 13 maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine".

Planeeringuala hõlmab Neeme küla Kadakaranna tn 13 (katastritunnus 24505:001:0716; sihtotstarve: elamumaa 100%; pindala: 5277 m²) maaüksuse, mis asub Neeme poolsaarel, Neeme küla põhjaosas. Alale juurdepääs on Kadakaranna teelt.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Neeme küla Kadakaranna tn 13 maaüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ja elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine üksikelamute rajamiseks, juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on ca 0,53 ha. Kavandatav detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut muutev.