« Tagasi

Neeme küla Metsamarja põik 4b ja Mardiranna maaüksuste detailplaneering

Neeme küla Metsamarja põik 4b ja Mardiranna maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.09. – 25.10.2022 ning avalik arutelu toimub 01.11.2022 kell 15.00.

Neeme küla Metsamarja põik 4b ja Mardiranna maaüksuste detailplaneeringu koostamine algatati Jõelähtme Vallavolikogu 19.08.2021 otsusega nr 520. Planeeringuala, mis hõlmab Neeme küla Metsamarja põik 4b maaüksuse (katastritunnusega 24505:001:0796) ja Mardiranna maaüksuse (katastritunnusega 24505:001:0302), paikneb Neeme küla keskosas, mille põhjaosas paiknevad väikeelamutega hoonestatud maaüksused. Maaüksustele juurdepääs on tagatud munitsipaalomandis olevalt Metsamarja põik teelt, läbi Metsamarja põik 4a ja Metsamarja põik 6a naabermaaüksuste.

Koostatava detailplaneeringuga liidetakse Metsamarja põik 4b ja Mardiranna maaüksused üheks krundiks, suurusega 6461 m2 ja  määratakse krundi sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Planeeringuga on kavas rajada krundile üks üksikelamu ja kolm abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku 350 m2. Planeeringuga tehakse ettepanek servituudi seadmiseks jalgsi randa liikumiseks naabermaaüksuste kasuks, kellel puudub otse võimalus randa, kallasrajale pääsuks.

Käesolev planeering sisaldab ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe ja ranna ehituskeeluvööndi 100 m vähendamise osas.

Arutelul osalemiseks palume registreerida end hiljemalt 28.10.2022 e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.