« Tagasi

Neeme küla Piilkonnamaja maaüksuse detailplaneering

Neeme küla Piilkonnamaja maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 12.01.–10.02.2022 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald).

Planeeringuala hõlmab Neeme küla Neeme Piilkonnamaja (katastritunnus 24505:001:0101) maaüksuse, mis asub Neeme poolsaare tipus.

Juurdepääsu tagamiseks  avalikult kasutatavalt Tanuma teelt haaratakse planeeringualasse ka ca 9 400 m2 ulatuses osa eraomandis olevast Uitro (katastritunnus 24505:001:1821) ja riigiomandis olevast Väljamäe (katastritunnus 24505:001:0377) kinnistutest.  Menetluses oleva Uitro ja lähiala detailplaneeringu ning kehtiva Uitro II detailplaneeringute liikluslahendustes on arvestatud juurdepääsu vajadusega Neeme Piilkonnamaja kinnistule.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Neeme Piilkonnamaja maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, juurdepääsu ja tehnovarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeritava ala suuruseks on 1,8 ha. 

Detailplaneeringu algatamise taotlus sisaldab ettepanekut kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maa sihtotstarbe osas.

Arvamused ning ettepanekud saata e-posti aadressile kantselei@joelahtme.ee või paberkandjal Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202, Jõelähtme vald.