« Tagasi

Ülgase küla Kuresilma tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Ülgase küla Kuresilma tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.05. – 05.06.2023.

Ülgase küla Kuresilma tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering algatati 02.09.2021 korraldusega nr 751.

Kuresilma tee 4 maaüksus (katastritunnus: 24501:001:1906) asub Ülgase küla edelapoolses osas. Planeeritavat maaüksust ümbritsevad põhjast Kure tee 30, Kure tee 40, Kure tee 46 maaüksused. Läänest, lõunast ja idast ümbritseb planeeritavat ala Kuresilma tee 2 maaüksus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kuresilma tee 4 maaüksuse jagamine kuni 90 maaüksuseks, so 89 maatulundusmaa ning 1 transpordimaa krundiks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine maatulundusmaad teenindavate abihoonete rajamiseks, juurdepääsu, tehnovarustuse sh elektri- ja tuletõrje veevarustuse lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Lubatud maksimaalne ehitusõigus maatulundusmaa kruntidel on kuni kolm eraldiseisvat hoonet, ehitisealuse pinnaga kokku 60 m2, sh üks abihoone aiatööriistade hoidmiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 40 m2 ja kaks kasvuhoonet, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 20 m2. Kasvuhoonete ja abihoone harja kõrgus planeeritavast maapinnast võib olla kuni 5,0 m.

Detailplaneering on kehtiva üldplaneeringu kohane, kuna senist maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta ja kruntidel säilib senine maatulundusmaa sihtotstarve.