« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 05.01.–19.01.2022

 

 • Registrikampaania tulemused. Jõelähtme vallavalitsus korraldas eelmise aasta lõpus 30. novembrist kuni 31. detsembrini tavapärase registrikampaania, mille käigus kutsuti elanikke registreerima end Jõelähtme valla registrisse. Kampaaniaperioodil detsembris registreeris end Jõelähtme valla elanikuks 119 inimest. Kampaaniaperioodil 30.11.– 31.12.2021 elukoha registreerijad said kingituseks valla sümboolikaga meene või Loo ujula kümne korra tasuta pääsme.

Samuti läks loosi kaheksa 500-eurost kinkekaarti, mille võitjad loositi välja 20. jaanuaril toimunud vallavalitsuse istungil.

500 eurot võitsid:

 • Mihkel Lindov
 • Martin Kivilo
 • Ljubov Rosin
 • Valve Teppan
 • Eda Sarapuu
 • Allan Villemson
 • Margit Kevad
 • Kristiina Haramaa

Vallavalitsus võtab kõikide võitjatega isiklikult ühendust. Õnnitleme võitjaid!

Seisuga 03.01.2022 elab rahvastikuregistri järgi Jõelähtme vallas 6903 kodanikku.

 • Enampakkumine üüripinna välja üürimiseks. 23.12.2021 korraldusega nr 1218 kuulutas Jõelähtme Vallavalitsus välja kirjaliku enampakkumise Loo alevikus, Saha tee 11 aadressil asuva üüripinna välja üürimiseks.

Enampakkumise alghind on 616 (kuussada kuusteist) eurot üüripinna eest ühe kalendrikuu kohta. Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal postiaadressile Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtajaks on 28.02.2022 kell 16:45, pakkumiste avamise ajaks 01.03.2022 kell 10:00 ja pakkumiste avamise asukohaks Jõelähtme Vallavalitsuse volikogu saal. Rohkem infot enampakkumise kohta SIIT.

 • Tänavavalgustuse osaline väljalülitamine. 13. jaanuaril arutati nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu istungil erinevaid võimalusi elektrienergia kokkuhoiuks valla kõikides allasutustes ja tänavavalgustuse võrkudes.

Elektrienergia kulude kärpimise ühe ajutise meetmena otsustati rakendada tänavavalgustuse, kus see tehniliselt võimalik on, osalist väljalülitamist selle elektrivarustuseks kasutatava elektriliini ühe toitefaasi väljalülitamise teel. Sellega saavutatakse tänavavalgustuse võrgus tarbitava elektrienergia kokkuhoid kuni 30%. Faasi valikul lähtutakse mõistlikkuse printsiibist, et põlema jääksid need faasid, kus on ülekäiguradade valgustid jne. Samuti ei lülitata välja lasteasutuste välisvalgustust lasteaedade lahtioleku aegadel.

Loo Elektriehitusega on vastavad ettevalmistused juba tehtud ning ajutiste väljalülitustega alustati 17. jaanuarist. Väljalülitamine on hetkel plaanitud kolmeks kuuks – jaanuar, veebruar ja märts, seejärel hinnatakse olukorda uuesti.

 • Suka sild endiselt suletud. 2021. aasta juunis sulges omanik Suka silla nime all tuntud paisusillalt ülepääsu. Vallavalitsus seadis paisusillale sundvalduse ning paisusilla omanik esitas sundvalduse seadmise otsuse peale kaebuse halduskohtusse. Mullu detsembris saabus Tallinna Halduskohtu otsus, mis tühistas sundvalduse seadmise otsuse, kuna kohtu hinnangul ei ole sundvalduse seadmisel paisusilla omanike huve piisavalt arvestatud. Kõnealuse kohtuotsuse peale esitasid 12. jaanuaril apellatsioonkaebuse nii vallavalitsus kui ka paisusilla omanik.
 • ÜLESKUTSE! Anna teada Jõelähtme valla tublidest tegijatest! Meenutage möödunud aastat ja andke meile teada Jõelähtme valla tegusatest ja tublidest inimestest, kes väärivad tunnustamist! Palume teada anda tublidest sportlastest, näitlejatest, muusikutest ning kõikidest teistest silmapaistvatest tulemustest erinevatel konkurssidel kas kollektiivselt või üksikisikuliselt.

Kuulutame välja ka aasta tegijate valimise järgmistes kategooriates:

 • JÕELÄHTME ALGATUS 2021
 • JÕELÄHTME KULTUURITEGU 2021
 • JÕELÄHTME SPORDITEGU 2021
 • JÕELÄHTME NOORTETEGU 2021
 • JÕELÄHTME HARIDUSTEGU 2021
 • AASTA VABATAHTLIK 2021
 • AASTA TEGU 2021

Ettepanekuid kandidaatide osas saavad teha kõik Jõelähtme valla elanikud, ühendused, ettevõtted ja organisatsioonid. Ettepanekus tuleb vabas vormis põhjendada, miks just see isik, kollektiiv või organisatsioon on väärt olema aasta parim. Aasta parimad selgitab ettepanekute põhjal välja vallavalitsus. Tunnustamine ja tänukirjade üleandmine toimub pidulikul vastuvõtul 22. veebruaril Loo Kooli aatriumis.

Ettepanekud palume saata hiljemalt 7. veebruariks 2022 aadressile: kantselei@joelahtme.ee märgusõna „tunnustamine

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Haridusteenuste haldamise süsteem ARNO on avatud!  Kõikide Jõelähtme valla lasteaedade kohataotlusi saab nüüd esitada läbi ARNO keskkonna (kui varasemalt oli igal lasteaial oma järjekord, siis nüüdsest on lasteaia järjekord koondunud kokku ARNO keskkonda). Registrile on juurdepääs igal inimesel aadressilt arno.joelahtme.ee. Keskkonda sisse logimine toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Varasemalt esitatud lasteaia järjekorra kohataotlused on juba üle kantud ARNO keskkonda. Hiljemalt 24. jaanuariks saadetakse kõikidele vanematele, kes on praeguse seisuga lasteaia järjekorras teavituskiri, milles palutakse uuendada kontaktandmeid, kontrollida üle taotlus ning anda nõusolek lapse isikukoodi nägemiseks lasteaia esindajatele. Hetkel näevad lasteaia esindajad vaid taotluse esitamise kuupäeva ning järjekorranumbrit.

Kui on küsimusi seoses ARNO keskkonna kasutamisega või taotluse esitamisega, võtke ühendust: arnoinfo@joelahtme.ee või carmen.viherpuu@joelahtme.ee.

 • Alates 1. jaanuarist rakendus Jõelähtme valda registreeritud elanikele munitsipaallasteaia kohatasu vabastus. Kohatasust vabastatakse tingimusel, et lapse ja vanema(te) elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1. jaanuarist katkematult Jõelähtme vald. Jõelähtme valla lasteaedades (Loo, Kostivere, Neeme) käivatele laste peredele rakendub kohatasu vabastus automaatselt st veebruaris esitatud arvel kohatasu enam ei kajastu.

Mujal lasteaias käivate laste vanemad peavad esitama kohatasu hüvitamiseks avalduse. Lisainfo kohatasu vabastuse kohta ja avalduse vorm kohatasu vabastuse taotlemiseks on leitav valla kodulehel: joelahtme.kovtp.ee/haridusinfo.

Lasteaia kohatasu hüvitamiseks juba esitatud avaldused on kontrollitud ning avaldusel märgitud summad kantakse üle järgmise nädala jooksul.

Kõik need pered, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi 1. jaanuari 2022 seisuga Jõelähtme vald, kuid kelle lapsed käivad teise omavalitsuse lasteaias, peavad esitama lasteaia  kohatasu hüvitamiseks avalduse. Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel on selliseid lapsi 36, avaldusi on laekunud vaid 9.

Avalduse leiab Jõelähtme valla kodulehelt, SIIT.

Avaldus tuleb esitada vaid esimesel korral, edaspidi laekub hüvitis automaatselt. Kui muutuvad olulised andmed (kohatasu suurus, pangakonto jne), tuleb sellest vallavalitsust teavitada!

 • 13. jaanuari vallavolikogu istungil kinnitati Kostivere lasteaia arengukava aastateks 2022–2024. Arengukava on leitav lasteaia kodulehel.
 • Raasiku vald esitas ühisprojekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks". Projekti eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projektis osalevad Ida-Harju omavalitsused, Anija, Jõelähtme, Loksa, Kose, Kuusalu ja Raasiku vald, on projekti koostamiseks mitu kuud omavahel koostööd teinud ja erinevaid andmeid kogunud. Nüüd läheb projekt hindamisele ja jääme ootama loodetavasti positiivset rahastusotsust.  

 

Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak

 • Huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlemise tähtaeg on 31.01.2022. Toetusperiood on juulist kuni detsembrini toimunud tegevuste kohta. Rohkem infot SIIT.
 • Algas kandideerimine noortevahetusele kevadvaheajal „EI üksildusele koos MTÜ Jututajaga'" Gruusias! '

Infopakk: https://cutt.ly/kInyoVH

Kandideerimine: https://forms.gle/uWe5G3id8oennqW47

 • Otsime uusi noorsootöötajaid 0,5 ja 1,0 kohta. Kandideerimine kuni 2. veebruar. Rohkem infot SIIT.

 

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Jõelähtme Vallavalitsus maksab jõulutoetust 70-aastastele ja vanematele inimestele (50 eurot) ja puudega laste peredele ning lasterikastele peredele (50 eurot lapse kohta). Nüüdseks on välja makstud 2021. aasta jõulutoetused. Toetust said valla 37 puudega last summas 1850 eurot, 21 lasterikast peret (kokku 88 last) summas 4400 eurot ning 653 valla vanemaealist inimest summas 32 650 eurot. Kokku maksti jõulutoetusteks välja 38 900 eurot.
 • Jõelähtme Vallavalitsus alustas 27.12.2021 energiahüvitise taotluste vastuvõttu valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. 18.01.2022 seisuga on elektrooniliselt esitatud kokku 213 taotlust, lisaks 12 paberkandjal. Taotluste menetlemine toimub sotsiaaltoetuste ja teenuste andmeregistris STAR, kuhu on selle toetuse tarvis riigi poolt loodud eraldi menetlustoiming. Hetkel tegeleb taotluste menetlemisega kaks vallavalitsuse ametniku. Esmane toetuste väljamakse toimus 18.01 ning hüvitise saab selle raames kokku 32 inimest kogusummas 6883 eurot, neist väikseim tagastatav summa on 19,86 eurot ning suurim 878,60.

Energiahinna hüvitise taotluse esitamisel tuleb kindlasti meeles pidada:

 • taotluse saad esitada sellele omavalitsusele, kus oled registreeritud – isegi kui elad Jõelähtme vallas aga rahvastikuregistrijärgne elukoht on mujal (nt Tallinnas), siis pead taotluse esitama rahvastikuregistrijärgsele KOVile;
 • taotluses märgi kõik oma leibkonna liikmed – ka lapsed;
 • märgi netosissetulekud kõigi pereliikmete kohta, kellel need sissetulekud (palk, töötutoetus, peretoetus jms) on;
 • arvesta, et sissetulekuna läheb arvesse ka pensionisambast välja võetud raha või aasta lõpus saadud preemia;
 • taotlusele lisa arved teenusepakkujalt - kas elektriarved või kommunaalkulude arved;
 • taotluse saab esitada ainult oma peamise elukoha kohta – suvilate jms ajutiste elupaikade osas esitatud arveid ei arvestata;
 • kui elad üürikorteris, siis lisa taotlusele ka üürileping.
 • Viimastel nädalatel on toimunud aktiivne „Imeliste aastate" koolituste ettevalmistamine. Rõõm on teatada, et lõpuks saime täis kaks koolitusgruppi – üks toimub kontaktkoolitusena Loo Lasteaias, kus on osalejate lastele tagatud vajadusel lapsehoid ning toitlustus ja teine grupp veebikoolitusena.
 • 13.01 toimus vallavolikogu istung, kus võeti vastu uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord. Peamised muudatused tehti seoses korra arusaadavamaks tegemisega. Teenuste liigid on rohkem ja paremini lahti kirjutatud, parandusi tehti ja lahti kirjutati taotluse menetluse protsessi ning toiminguid, mida taotluse menetlemise ajal tehakse.
 • 14.01 toimus valla päevakeskuse üldkoosolek, kuhu vallavallavalitsusest olid palutud ka Kristiina ja Pilleriin. Võtsime kokku eelmise aasta tegevused seoses päevakeskusega ning arutasime ja tutvustasime natuke sotsiaalvaldkonna plaane käesolevaks aastaks.

 

Keskkonnanõunik Mailis Ental

 • Avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor. 01. veebruarist 2022 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 01. aprill 2022.

Rohkem infot Jõelähtme Vallavalitsuse koduleheküljelt.

Lisainfo: Jõelähtme valla keskkonnanõunik Mailis Ental (mailis.ental@joelahtme.ee , tel. 605 4857).

 

Jõelähtme Valla Päevakeskus

Kodulehelt saad ülevaate kõikidest pakutavatest teenustest, saad end mugavalt registreerida heaoluteenustele ning leiad info vajalike kontaktide ja dokumentide kohta.

 

Vabad töökohad

 • Jõelähtme Vallavalitsus otsib noorsootöötajat (0,5 kohta). Vaata kuulutust SIIT.
 • Jõelähtme Vallavalitsus otsib noorsootöötajat (1,0 kohta). Vaata kuulutust SIIT.
 • Jõelähtme Vallavalitsus otsib kommunikatsioonispetsialisti. Vaata kuulutust SIIT.
 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool pakub alates veebruarist 2022 tööd sekretärile (koormusega 0,7 ametikohta töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks). Vaata kuulutust SIIT.
 • Loo Lasteaed Pääsupesa otsib oma kollektiivi sekretäri (1,0 kohta). Vaata kuulutust SIIT.
 • Jõelähtme valla keskraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja Kostivere raamatukogusse

Töökirjeldus: Raamatukoguhoidjana teenindad lugejaid, sh lapsi ja noori; algatad ja viid läbi koolitusi, raamatukogutunde, kirjandusüritusi jms lastele ja noortele; juhendad lugejaid infootsingul, arvuti jt IT-seadmete ja tarkvarade kasutamisel; töötad teavikute ja koguga jne.

Kandidaadilt ootame: loomingulisust ja head orienteerumist kirjanduses, head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust, head arvuti kasutamise oskust.

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile kersti.laanejoe@gmail.com hiljemalt 30. jaanuariks 2022. a. Lisainfo tel. 5780 8969

 

 

Järgmine infokiri ilmub 2. veebruaril 2022