« Tagasi

Kallavere küla Kaarli detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kallavere küla Kaarli detailplaneering kehtestati Jõelähtme Vallavolikogu 30. oktoobri 2007 otsusega nr 279. Detailplaneeringuga moodustati  ca 3,23 ha pindalaga kinnistule kuus elamumaa krunti ning määrati neile ehitusõigused ühe kuni 1,5 korruselise ja kuni 8 m kõrguse elamu ja abihoone kavandamiseks ehitisealuse pinnaga igal krundil kuni 300-340 m². Detailplaneering on osaliselt realiseeritud, moodustatud on planeeringuga ettenähtud krundid, määratud sihtotstarbed ning on välja ehitatud detailplaneeringu kohased elamud kinnistutel Kaarli põik 1 ja 6. Detailplaneeringu kohane veevärk ja kanalisatsioon ei ole realiseeritud vastavalt detailplaneeringule. Olemasolevatele hoonetele on rajatud lokaalsed lahendused. Planeeringualal asuvate kõigi kinnistute omanikud (Kaarli põik 1, 2, 3, 4, 5, 6) esitasid vallavalitsusele taotluse Kallavere küla Kaarli detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamiseks neile kuuluvate kinnistute osas eesmärgiga kavandada kinnistute veevarustuse teenindamiseks puurkaev ning taotleda elamukruntidele ehitusõigust projekteerimistingimuste alusel.