« Tagasi

Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavolikogu 13.05.2021 otsusega nr 494 uuendati Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu menetlus eesmärgiga viia kehtiv detailplaneering kooskõlla looduskaiste seaduse regulatsiooniga. Menetluse uuendamise eesmärgiks on Vadioja ehituskeeluvööndi vähendamine detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal ulatuses, mis võimaldaks kehtiva detailplaneeringuga ettenähtud ehitusõiguse realiseerimist.
 
Jõelähtme Vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr 137 kehtestatud Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringuga kavandati ca 3,56 ha suurusele maa-alale kahe ridaelamu ja viieteistkümne ühepereelamu ehitamine. Samuti nägi planeeringulahendus ette planeeringuala läbiva kraavituse ümbertõstmist, mis tänaseks on realiseeritud. Detailplaneeringu kehtestamise hetkel ei esinenud detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal looduskaitselisi piiranguid.
 
2016. aastal kanti Loo alevikus ja Liivamäe külas kulgev Vadioja veekoguna Keskkonnaregistrisse ning seetõttu tekkisid planeeringualale Vadiojast tulenevad looduskaiste seaduse kohased piirangud nagu veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd. Keskkonnaamet on 01.12.2021 kirjaga nr 7-13/20/4570-6 nõustunud vastuvõetud Jõelähtme valla üldplaneeringu alusel detailplaneeringuala ulatuses Vadioja ehituskeeluvööndi vähendamisega ca 6 meetrini. Samas sätestab looduskaitseseaduse § 40 lõige 6, et ehituskeeluvööndi laiuse vähendamine jõustub alles üldplaneeringu kehtestamisest. Jõelähtme valla üldplaneering ei ole käesoleval ajal kehtestatud ning selle täpne kehtestamise aeg pole teada, kuna see eeldab erinevate menetlustoimingute tegemist, mis ei sõltu üksi kohalikust omavalitsusest.
 
Haldusmenetluse seaduse § 44 näeb ette, et haldusorgan uuendab menetlusosalise taotlusel haldusmenetluse, kui kehtiva haldusakti andmise hetkel esinenud asjaolud on oluliselt muutunud ning eksisteerib objektiivne vajadus muutunud faktilised asjaolud haldusakti sisse viia. Arvestades haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud haldusmenetluse üldpõhimõtteid, mille kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele, on otstarbekas viia ehituskeeluvööndi vähendamise regulatsioon Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringusse sisse ilma menetluses oleva üldplaneeringu kehtestamist ära ootamata.
 
Loo aleviku Onni I ja Hallikivi maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.07 – 17.08.2021.