« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 03. –23.11.2022

 

Abivallavanem Art Kuum

Seoses Tallinnas sadama trammitrassi ja kesklinna piirkonna tänavate rekonstrueerimistöödega, muutub alates 1. detsembrist Tartu maanteed mööda sisenevate bussiliinide liikumistee Tallinna kesklinnas. Leia detailsem info SIIT.

Ülgase küla tänavavalgustuse laiendamise eeltööd on käimas, kuid lampide tarneraskuste tõttu tööd saavad tehtud alles käesoleva aasta lõpuks. Projektijuht Toomas Kibus, AS Connecto, tel 5176071.

Kostivere silla asfalteerimine on lükatud kevadesse, kuna ilmad läksid jahedaks ja asfalditehased pandi kinni. Kevadel antakse teada, kui asfalteerimistöid on jälle võimalik teha.

Abivallavanem Priit Põldma

Kaasava eelarve ettepanekute poolt saab hääletada kuni 14. detsembrini SIIN, loodame tublit osavõttu! Detsembrikuus on võimalik hääletada ka valla raamatukogudes.

Arendusnõunik Piia Eller

Vallavalitsus võttis vastu avatud valitsemise tegevuskava. Veebilehel on sellekohane uus jaotus https://joelahtme.ee/avatud-valitsemise-tegevuskava

Jõelähtme valla uue arengukava koostamiseks viidi oktoobris –novembris vallavalitsuse partneri DD StratLab abil läbi valla elanike küsitlus, samuti toimusid erinevates piirkondades avalikud kaasamisseminarid. DD StratLab koondab saadud sisendinfo kokku ja esitleb seda novembri lõpus toimuval valla arengukava juhtrühma koosolekul. Edasi hakkavad infoga tegelema valdkondlikud töörühmad. Koondatud infosse liidetakse ka teiste, vallas ja Harjumaal paralleelselt toimuvate arengute info - kaasava eelarve sisend, läbiviidud uuringute, partnerorganisatsioonide info jms. Valla uue arengukava protsessi infot näeb valla veebilehelt valla arengudokumendid.

Oktoobris tuli teatavaks, et Jõelähtme vallavalitsus võitis osaluse EAS turismiarenduskeskuse ja Eesti Disainikeskuse koostöös läbi viidavas turismiettevõtete teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis 2022-2023. Vallavalitsuse meeskonna mentoriks ja partneriks on Eesti üks suurim ja auhinnatuim disainibüroo Velvet, kellega koostöös hakatakse ideed edasi arendama ja viiakse läbi sihtkoha disainiaudit. Võimalus on õppida teiste kogemustest, õppetundidest ja õnnestumistest. Teenusedisaini meistriklassis osalemine toob otseselt kasu nii sihtkoha arendamise vaates, koostööst ühe Eesti parima disainibürooga, samuti ka tulevikus nii piirkonnas turismiga tegelejatele, kaudselt turismi lisateenuste osutajatele ning laiemalt küladele, kogukondadele.

 

Keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Jõelähtme vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed on kutsutud osalema 7. detsembril kell 17 Kostivere kultuurimõisas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kavandi tutvustusel. Oodatud on ka Rebala muinsuskaitseala ja kaitsevööndi aladel asuvate külade külavanemad

Muinsuskaitseamet on töörühma kaasabil valmistamas ette kaitsekorra eelnõud (täpsem info vt www.muinsuskaitseamet.ee/rebalakaitsekord), mis hakkab asendama praegu kehtivat põhimäärust. Kaitsekorra üheks olulisemaks eesmärgiks on kohalikku kogukonda kaasates Rebala muinsuskaitseala eripära senisest täpsem määratlemine ja väärtuste hoidmiseks vajalike põhimõtete selge sõnastamine. Kaitsekorra eelnõu valmib eeldatavasti 2023. a. jaanuariks, mis suunatakse uue aasta esimeses pooles avalikule väljapanekule, mille jooksul saab ametlikult esitada arvamusi ja vastuväiteid, mis arutatakse läbi avaliku arutelu käigus.

 

Keskkonnanõunik Mailis Ental

Kuna biojäätmete sorteerimise osas on tekkinud palju erinevaid küsimusi, oleme koostanud biojäätmete juhendi, mis on leitav SIIN.

1. detsembril kell 12 –14.00 toimub Loo kultuurikeskuses seenioride infotunni raamesümarlaud keskkonnanõuniku ja Adven Eesti kliendihalduse juhiga, räägitakse prügi sorteerimisest ja Loo aleviku kaugküttest.

Kultuuri,haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

21. novembril avati Loo lasteaed Pääsupesas lapsehoiu rühm kümnele mänguhimulisele lapsele, vanuses 1,5–3 aastat.

Lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks asuti vallavalitsuse poolt tegutsema juba 2022. a. alguses – otsiti sobilikke ruume, konsulteeriti Terviseameti, Päästeameti kui Sotsiaalkindlustusametiga. Kevadest alustati ruumide ettevalmistamisega. Sügisel alustati otsima rühma nõuetele vastavaid lapsehoidjaid. 09.11. väljastas Sotsiaalkindlustusamet lapsehoiuteenuse osutamiseks tegevusloa.

Lasteaia järjekorras esimesele kümnele lapsele pakuti lapsehoiurühma asenduskohta kuni lasteaiakoha tekkimiseni. 21. novembril toimus koha saanud peredele tutvumishommik, kus tutvustati lapse päevakava ja muud olulist. Lapsehoiurühm on munitsipaallastehoid ja hakkab kuuluma Loo lasteaed Pääsupesa koosseisu. Kohatasu ja toiduraha arvestus on samadel alustel nagu Jõelähtme valla lasteaedades. Ühiselt valiti uuele lapsehoiurühmale ka nimi – PÄÄSUPOJAD.

 

Ida-Harju piirkonna kuus omavalitsust - Jõelähtme, Raasiku, Anija, Kuusalu, Kose vald ja Loksa linn - osalevad ühisprojektis „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" ning teevad pea kaks aastat tihedat koostööd. Loe pikemalt vallalehest (hiljem tuleb uudise link ka kodulehele). 10. novembril kohtus Jõelähtme vallamajas haridusasutuste tugispetsialistidest ja vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidest koosnev võrgustik. Ühiselt arutati ja hinnati lastega töös nii asutuseti kui valla üleselt ennetuse, varajase märkamise, toevajaduse hindamise, toetavate tegevuste ja tugiteenuste ning järeltoe  tugevusi ja kitsaskohti. Järgmine kohtumine toimub 14.12. ja siis juba 6 omavalitsuse võrgustike ühiskohtumisena

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

Hetkel on käimas valla uue arengukava koostamine aastateks 202 –-2035 ning sellega seoses toimus 3. novembril sotsiaalkaitse ja tervise kaasamisgrupi kohtumine. Arutati kuhu võiks valdkond liikuda, mida oleks vaja muuta, et abivajajad oleksid paremini toetatud ning kuidas arendada üleüldiselt võrgustikutööd ning muuta töö seeläbi tõhusamaks.

15. novembril toimus Eesti Puuetega Inimeste Kojas tugiisikuteenuse teema- ja inspiratsioonipäev, kuhu oli hea praktika jagamiseks kutsutud Jõelähtme valla puuetega laste tugiisikuteenuse toimimisest kutsutud vestlema sotsiaalnõunik.

17. novembril toimus Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" lõppkohtumine – räägiti projekti lõppemisest ning edasistest tugiteenuste vajadustest, erinevatest peresid toetavatest meetmetest, mida ministeerium on ette valmistamas ning nii kooli rollist erivajadustega lastele toe pakkumisel kui sotsiaalkindlustusameti toest KOVidele.

Jõelähtme vald maksab igal aastal jõulutoetust vanemaealistele alates 70. eluaastast ning ka lasterikastele peredele ning puudega lapse peredele. Peagi alustavad sotsiaaltöötajad toetuste menetlustega – selleks, et kõik oma toetuse kätte saaksid on vaja töötajatel teha ligi 800 eraldi menetlustoimingut sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistris (STAR). Soovime, et kõik õigustatud isikud saaksid oma toetuse kindlasti kätte enne jõule!

Alates 7. novembrist on Kostivere noortekeskus suletud. Noortekeskus läheb lammutamisele, et valmida saaks uus ja võimalusterohke noortekeskus. Seniks kerkib novembri lõpuks soojakutest koosnev  asenduspind Kostivere kooli kõrvale. Uus noortekeskus valmib eeldatavasti 2023.a. lõpus RKT toetustmeetme „Energiatõhusus ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes" abil.

 

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul

2023. a. valla kalendri fotokonkurss, kuhu esitati palju kauneid jäädvustusi, on lõppenud. Võitnud fotod on SIIN.

12. novembril toimus sügisene isadepäevaeelne lusikapidu.

21. novembril läks vallaleht trükki. Detsembrikuu ajalehe kaastööde ja materjalide tähtaeg on 12. detsember, et leht jõuaks enne jõule elanikeni.

21. novembrist alates on Kostivere kooli juures avatud ajutine noortekeskus – seda kuni uue noortekeskuse valmimiseni. Loe pikemalt SIIT.

Seoses teenusedisaini meistriklassiga osales kommunikatsioonispetsialist 22. novembril Maaeluministeeriumis toimunud loengul „Kogukonnapõhise kestliku turismi planeerimine maapiirkonnas", mis on järele vaadatav SIIN.

1. detsembril on Jõelähtme valla eelarvest 2023. aasta mittetulundustegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg.