« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 21.12.2022–11.01.2023

Palume kõigil vallavalitsusse pöörduda soovijatel eelnevalt aeg registreerida telefoni või e-maili teel. Kontaktid on leitavad kodulehelt.

Vallavanem Andrus Umboja
Maardu-Jägala lõigu eelprojekt on tutvumiseks väljas. Transpordiamet on koostamas eelprojekti Tallinna-Narva maantee Maardu-Jägala lõigul 16,7–26,5 kilomeetrit, et suurendada seal liiklusohutuse taset kõikide liiklejate jaoks. Avalik arutelu toimub Jõelähtme rahvamajas 9. veebruaril 2023 kell 17.00. Eeldatav rahastus teelõigu ehitamiseks tuleb transpordiameti teatel pärast aastat 2026. Eelprojektiga saab tutvuda SIIN.

Abivallavanem Art Kuum
Talvisest teehooldusest, üheskoos vajalike kontaktidega loe pikemalt SIIT.

Abivallavanem Priit Põldma
Teisipäeval, 10. jaanuaril 2023 toimus Loo aleviku üldkoosolek. Päevakorras oli uue alevikuvanema ja eestseisuse valimised. Alevikuvanemaks valiti Väino Haab. Pikemalt saab lugeda SIIT.

Traditsiooniline aasta lõpu registrikampaania on lõppenud, 12. jaanuaril toimunud vallavalitsuse istungil loositi välja 4x500 eurot kõigi kampaania ajal Jõelähtme valda registreerunute vahel ja 4x500 eurot kõigi valla elanike vahel. Võitjatega võetakse ühendust ning võitjate nimed avaldatakse nii vallalehes kui ka kodulehel.

Arendusnõunik Piia Eller
Ka alanud aastal jätkub töö valla uue arengukava koostamiseks partneri DD StratLab poolt läbiviidavates valdkondlikes töörühmades. Arengukava protsessi infot näeb valla veebilehelt: valla arengudokumendid.

Möödunud aasta lõpus külavanemate ümarlaual osalejatele väljapakutud „Algajate projektikirjutajate koolitus" toimus 9.jaanuaril Jõelähtme vallamajas. Ajurünnakute tulemusena jäid sõelale kaks ideed, millega edasi tegeleda ja need projektiks vormistada.

Keskkonnanõunik Mailis Ental
1. veebruarist 2023 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 03. aprilliks 2023. Loe rohkem SIIT.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
2023. aasta on alanud tegusalt. Kuue omavalitsuse koostööprojekt TUKI raames toimus juba 2. jaanuaril Jõelähtme valla tugispetsialistide võrgustiku kohtumine, eesmärgiks leida sobilik sihtrühm koolist väljalangemise ennetamiseks läbi varajase märkamise ja toetamise. Sama projekti raames viidi läbi iga omavalitsuse võrgustiku liikmetega kaks intervjuud.
4. jaanuaril toimus tugispetsialistide intervjuu, kus osalesid valla koolidest ja lasteaedadest erinevad tugispetsialistid, tugiisik, abiõpetaja, asutuse juhid.
5. jaanuaril toimus valla spetsialistide intervjuu, kuhu oli kaasatud ka valla kolmes koolis tervishoiuteenust osutava Koolitervishoid OÜ esindaja.
Ühiste vestluste käigus kogutakse vajalikku infot projektiga edasi toimetamiseks.
12. jaanuarist said alguse töötoad, mis toimuvad järgmised neli kuud, ikka selleks et välja töötada Jõelähtme vallas toimiv koostöömudel erivaldkonna spetsialistide (haridus, sotsiaal, tervishoid) vahel lapse toetamise ja varajase märkamise eesmärgil.

2022. aastal on Jõelähtme valla haridusasutused saanud erinevaid toetusi toetamaks eestikeelest erineva koduse keelega laste eesti keele õpet – uussisserändajate toetus Kostivere ja Loo koolile, õppematerjalide ostmiseks täiendav toetus lasteaedadele, eesti keelest erineva koduse keelega õpilastele eesti keele õpetamise toetus Loo koolile. Kõik asutused on oma toetusi kasutanud ja 15. jaanuar on Haridus- ja Teadusministeeriumile aruannete esitamise tähtaeg tehtu koondamiseks ja ülevaate andmiseks.

2023. aasta on LIIKUMISAASTA ja 9. jaanuaril kohtusime vallamajas mõtete koondamiseks. Andsime aastale hoo sisse ja julgustame kõiki valla elanikke teadlikumalt liikuma!

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba
4. jaanuaril jagasid sotsiaaltöötajad toidupakke, mille sisu tuli valla erinevate ettevõtete poolt – oma tooteid andsid paki kokku panemiseks HKScan, Lunden Food OÜ, Kikas OÜ ja Dava Foods Estonia OÜ. Pakkidesse lisati ka Thermory AS poolt kingitud Co-vidi teste.

Vallavalitsus alustab koostöös Tervise Arengu Instituudiga taas Imeliste aastate koolitusega, seekord on tegemist jätkuprogrammiga neile lapsevanematele, kes on põhiprogrammi juba läbinud. Koolitus algab 16. veebruaril ning kestab kokku 10 nädalat.

Koostöös Päästeametiga viime vallas läbi ka „Kodud tuleohutuks" projekti, mille sihtgrupiks on toimetulekuraskustes inimesed (valla hinnangul); lastega pered, eelkõige lasterikkad; puuetega inimesed; eakad, eelkõige üksi elavad eakad. Samuti juhtumipõhised erandid, näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu, näiteks hiljutine tulekahju vms. Lisainfo: vallavalitsuse sotsiaalnõunik Kristiina Välba, 605 4860, kristiina.valba@joelahtme.ee

Lõppes vaimse tervise teenuse toetus kohalikele omavalitsustele 2022.a. Jõelähtme vallas osutasid teenuseid kaks psühholoogi – vastuvõtud Loo alevikus ning üks vaimse tervise teenuse osutaja. Teenus oli kõigile inimestele tasuta. Käesolevaks hetkeks on teada, et teenuse toetust on võimalik taotleda ka alanud aastal ning vallavalitsus seda ka kindlasti teeb. Samuti on olemas kokkulepped eelmisel aastal teenust osutanud spetsialistidega, et nad jätkavad ka sel aastal. Täpsem info jaanuarikuu vallalehes ning valla kodulehel.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
Käimas on 2023. a. huvihariduse- ja tegevuse mitmekesistamine. Ettepanekuid oodatakse kultuuri, spordi, loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) ning teistes üldkultuuri valdkondades. Eesmärgiks on luua noortele tegevusteks uusi võimalusi, aga noorte huvi korral võib jätkata ka seniseid 2022. aasta kavas olevaid tegevusi. Kehtiva kavaga saab tutvuda Jõelähtme valla koduleheküljel http://joelahtme.kovtp.ee/noorteinfo . Kõik mõtted, ideed ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil maarja.mehiste@joelahtme.ee
Kuni 02.01.2023 said kõik Jõelähtme valla elanikud esitada oma ideid 2023. aasta huviharidus ja -tegevus kavasse. Kokku esitati 21 erinevat ideed, kuidas valla huviharidust mitmekesistada. 6. jaanuaril toimunud ümarlauas, menetleti 14 erinevat ideed. Ideed, mis otseselt kavasse ei sobitunud, võetakse samuti kindlasti arvesse ning kasutatakse võimalusel ka koostamisel olevas arengukavas. Kõik ideed on olnud väga tänuväärsed ja oleme tänulikud osa võtmast!

Huvi- ja sporditegevuse toetuse II vooru tähtaeg on 31. jaanuar 2023. Taotlemine ja toetuse andmise kord on leitavad iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul
Alates 20. oktoobrist 2022 kuni 16. veebruar 2023, osaleb Jõelähtme vallavalitsus EAS ja Eesti Disainikeskuse teenusedisaini ja teenuste digitaliseerimise meistriklassis, selleks, et arendada Jõelähtme valda kui sihtkohana. Tegemist on intensiivse koolitusega, milles osalemine toob otseselt kasu nii sihtkoha turundusele, teadmiseid olemasolevate turismisressursside väljaarendamiseks, täiendavate investeeringute kaasamiseks , samuti ka tulevikus nii piirkonnas turismiga tegelejatele, kaudselt turismi lisateenuste osutajatele ning laiemalt küladele, kogukondadele. Jõelähtme vallavalitsuse meistriklassi meeskonda kuuluvad: abivallavanem, arendusnõunik, kommunikatsioonispetsialist ja asendusliikmena Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor. Jõelähtme vallavalitsuse meeskonna mentoriks ja partneriks on Eesti üks suurim ja auhinnatuim disainibüroo Velvet.

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu tunnustavad 2022. aasta saavutusi ja tegusid. Meenutagem möödunud 2022. aastat ja andke meile teada Jõelähtme valla tegusatest inimestest, kes väärivad tunnustamist! Palume hiljemalt 1. veebruariks teada anda tublidest sportlastest, näitlejatest, muusikutest ning kõikidest teistest silmapaistvatest tulemustest erinevatel konkurssidel kas kollektiivselt või üksikisikuliselt.

5. jaanuaril avanes 2023.a. kultuuri,- haridus- ja spordiprojektide toetuse I voor, kuhu saab taotlusi esitada kuni 6. veebruarini.

Keskkonnainvesteeringute Keskus avas eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot.

2023.a. on liikumisaasta. Jõelähtme vallas on juba erinevaid võimalusi sportimiseks, põnevaid trenne ning mitmekülgseid treeningpaiku. Selleks, et kogu spordiinfo kiirelt ja mugavalt ühest kohast leida, on valminud kodulehekülg sport.joelahtme.ee Liikumisaasta raames jagame jooksvalt läbi aasta juba traditsiooniks saanud sündmusi kui ka uusi ettevõtmisi valla kanalites!

Kultuurisündmused on leitavad valla kodulehel asuvast sündmuste kalendrist.