« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 24.11.–21.12.2022Palume kõigil vallavalitsusse pöörduda soovijatel eelnevalt aeg registreerida telefoni või e-maili teel. Kontaktid on leitavad kodulehelt.

Vallavanem Andrus Umboja
Maardu-Jägala lõigu eelprojekt on tutvumiseks väljas. Transpordiamet on koostamas eelprojekti Tallinna-Narva maantee Maardu-Jägala lõigul 16,7–26,5 kilomeetrit, et suurendada seal liiklusohutuse taset kõikide liiklejate jaoks. Avalik arutelu toimub Jõelähtme rahvamajas 9. veebruaril 2023 kell 17.00. Eeldatav rahastus teelõigu ehitamiseks tuleb transpordiameti teatel pärast aastat 2026. Eelprojektiga saab tutvuda SIIN.

Abivallavanem Art Kuum
Eelmise nädala suur lumetorm on möödanik, tormi tagajärgedega tegeletakse siiani, sest lund sajab endiselt juurde ja temperatuurid on heitlikud. Oleme tänulikud nii lepingulistele teehooldajatele kui ka vabatahtlikele, kes pakkusid abivajajatele tuge. Talvisest teehooldusest, üheskoos vajalike kontaktidega loe pikemalt SIIT.

Abivallavanem Priit Põldma
Kaasava eelarve rahvahääletus on lõppenud - suur tänu kõigile osalejatele! Rahvahääletuse tulemusel saavad kõikide Jõelähtme valla koolide juurde ehitatud madalseiklusrajad - mõeldud kasutamiseks kõikidele. Loe rohkem SIIT.

Vallavalitsuse projekt „Neeme koolihoone vana osa energiatõhusaks muutmine" sai Riigi Tugiteenuste Keskuse Kliima programmi rahastuse. Projekti toetuse summa on 177 984 eurot, kogumaksumus 435 000 eurot. Projekti tulemusel võetakse kasutusele lokaalselt toodetud ja eksporditud päikeseenergia, mis aitab kokku hoida koolihoone ruumide küttekulusid ja paraneb sisekliima. Projekti teostamise järel kuulub Neeme koolihoone energiakasutuse skaalal B-klassi ning ülalpidamiskulud vähenevad ca 10 329 eurot aastas. Vallavalitsuse projektide infot näeb https://joelahtme.ee/kaimasolevad-projektid

Arendusnõunik Piia Eller
Valla uue arengukava koostamise protsess on jõudnud poole peale, nii vallaelanike kui eri osapoolte poolt edastatud sisend on partneri DD StratLabi poolt kokku koondatud ja analüüsitud. Kogunenud infot arutletakse valdkondlikes töörühmades. Uue arengukava ja kogu protsessi tegevuste infot näeb https://joelahtme.ee/arengukavad

Aasta 2022 kokkuvõttena võib öelda, et olnud väga tegus aasta! Uue hooga on läinud käima Jõelähtme vallavalitsuse koostöö Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega, Kuusalu Ettevõtjate Liidu, Kuusalu vallavalitsusega ning ka teiste organisatsioonide ja huvigruppidega. Koostöös erinevate osapooltega, sh naaberomavalitsustega, on ettevalmistamisel ka juba järgmised ühistegevused ja koostööprojektid. Üksi jõuab kiiremini, üheskoos aga kaugemale!

Keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits
Jõelähtme vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed olid kutsutud osalema 7. detsembril Kostivere kultuurimõisas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kavandi tutvustusel. Oodatud olid ka Rebala muinsuskaitseala ja kaitsevööndi aladel asuvate külade külavanemad. Muinsuskaitseamet on töörühma kaasabil valmistamas ette kaitsekorra eelnõud (täpsem info vt www.muinsuskaitseamet.ee/rebalakaitsekord), mis hakkab asendama praegu kehtivat muinsuskaitseala põhimäärust.

Keskkonnanõunik Mailis Ental
Kuna biojäätmete sorteerimise osas on tekkinud palju erinevaid küsimusi, oleme koostanud biojäätmete juhendi, mis on leitav SIIN.

Kultuuri, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu
Ida–Harju 6 omavalitsuse koostööprojekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" lühem nimi on TUKI. Projekti ühe olulise osana on teiste omavalitsuste heade praktikate ja toimivate tugiteenuste süsteemidega tutvumine. 16.-17. novembril külastati Haapsalu ja Saaremaa omavalitsusi ning 30. novembril Viljandi omavalitsust. Igast omavalitsuse võrgustikust osales õppekäikudel kolm inimest. 14.detsembril toimus TUKI võrgustike integreeritud mudeli töötuba, kus anti omavalitsuste kaupa ülevaade ebasoodsas olukorras olevate sihtgruppide andmetest, tehti vahekokkuvõte väljalangevust soodustavatest teguritest. Töötuba viisid läbi Rasmus Pedanik ja Jaan Aps.

5. detsembril toimus Jõelähtme valla arengukava koostamise raames haridusvaldkonna töörühma kohtumine.

2023. aasta eelarve kokku panemiseks on kõikide allasutuste juhtidega veelkord üle arutatud nende poolt esitatud eelarve projektid. Kuni detsembri lõpuni toimub tihe töö valla eelarvega.

2022. aasta jaanuaris liitus Jõelähtme vald ARNO (haridusteenuste haldamise süsteem) keskkonna lasteaia mooduliga. Arno keskkonda oleme koondanud valla kolme lasteaia järjekorra, mis on loonud tervikpildi lasteaiakoha soovijatest nii täna kui tulevikus. 15. detsembril toimus tutvumiskoosolek kooli mooduliga liitumiseks. 2023. aasta jaanuarist võtame kasutusele kooli mooduli, liites ARNO keskkonda valla kolm üldhariduskooli (Neeme Kool, Kostivere Kool, Loo Keskkool). 2023. kevadest hakatakse kooli vastuvõtmise taotlusi (nt. I klassi taotlusi, vaheklassidesse taotlusi) esitama läbi ARNO keskkonna.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba
Jõelähtme vald maksab igal aastal jõulutoetust vanemaealistele alates 70. eluaastast ning ka lasterikastele peredele ning puudega lapse peredele. Lasterikkaid peresid, kes jõulutoetuse said on meie vallas 23 (4 ja rohkem last peres) – kokku 92 last ning toetuse said ka 35 puudega last. Lisaks on maksmisele läinud kõik vanemaealiste jõulutoetused (üle 700 inimese), kelle kontonumbrid on vallavalitsusel olemas.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
1. detsembril alustas tööd noorsootöö- ja spordispetsialistina Maarja Mehiste, kelle poole võib pöörduda noorsootöö- ja spordivaldkondadega seotud küsimustes maarja.mehiste@joelahtme.ee või telefonil 5389 4255.

2. detsembril toimus Loo koolis Noortekonverents „Olevikutegija", kus osalesid 8.-12. klassi Jõelähtme valla noored. Päeva jooksul jõudis kuulajateni 8 erinevat teemat: vaimne tervis, toitumine, seksuaaltervis, rahvusvahelised suhted, enesekaitse ja panus kogukonda. Oma kogemustest rääkisid ka abipolitseinik ning noorettevõtja. Päeva juhtisid noorsootöötaja Mihkel Pool ja noortevolikogu esimees Carolin Raud.

Käimas on 2023. a. huvihariduse- ja tegevuse mitmekesistamine. Ettepanekuid oodatakse kultuuri, spordi, loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) ning teistes üldkultuuri valdkondades. Eesmärgiks on luua noortele tegevusteks uusi võimalusi, aga noorte huvi korral võib jätkata ka seniseid 2022. aasta kavas olevaid tegevusi. Kehtiva kavaga saab tutvuda Jõelähtme valla koduleheküljel http://joelahtme.kovtp.ee/noorteinfo . Kõik mõtted, ideed ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil maarja.mehiste@joelahtme.ee

Loomisel on uus Jõelähtme valla arengukava 8. detsembril toimus spordi-, kultuuri- ja vabaaja töörühma kohtumine ja 13. detsembril toimus noortevaldkonna töörühma kohtumine.

Huvi- ja sporditegevuse toetuse II vooru tähtaeg on 31. jaanuar 2023. Taotlemine ja toetuse andmise kord on leitavad iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul

5. jaanuaril avaneb 2023.a. kultuuri,- haridus- ja spordiprojektide toetuse I voor

Registreeri end Jõelähtme valla elanikuks ja võida 500 eurot!

Vallavalitsus otsib oma meeskonda juristi. Kandideerimine ja lisainfo SIIN.

Loo lasteaed Pääsupesa pakub tööd sekretär-juhiabile ning lapsehoidjale. Kandideerimine ja lisainfo SIIN.

Jõelähtme vallas on erinevaid võimalusi sportimiseks, põnevaid trenne ning mitmekülgseid treeningpaiku. Selleks, et kogu spordiinfo kiirelt ja mugavalt ühest kohast leida, on valminud kodulehekülg sport.joelahtme.ee

Detsembrikuu vallaleht kui ka eelmised väljaanded on loetavad valla kodulehel: https://joelahtme.ee/2022-aasta-valjaanded Jaanuarikuu vallalehe kaastööde materjalide tähtaeg on 13. jaanuar.