Uue korraldatud jäätmeveo tingimustest


2025. aastaks peab iga kohalik omavalitsus saavutama majapidamistes tekkinud olmeliste jäätmete ringlussesse võtmise vähemalt 55% ulatuses. Tänane tase on 30% juures, mis tähendab selget vajadus muuta tegevusi jäätmete tekkekohal liigiti kogumisel. Selleks, et liigiti kogumine hästi õnnestuks, peab see toimuma elanikele arusaadaval ja mugaval viisil. Antud eesmärke silmas pidades ja jäätmehoolduseeskirja tingimusi arvestades on Jõelähtme vald sõlminud uue korraldatud jäätmeveo teenuste osutamise hankelepingu. Alates 1. novembrist 2022 algab Jõelähtme vallas uus korraldatud jäätmeveo periood. Jäätmevedajaks on AS Eesti Keskkonnateenused

Jäätmevedaja saadab kõigile korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustustega isikutele septembrikuu jooksul e-posti aadressile või posti teel tutvumiseks ja allkirjastamiseks uued jäätmeveolepingud. Sealt leiate info kõikide jäätmeveo teenuste, veograafikute, lisateenuste ja arvelduste osas. Kui Teieni ei ole jõudnud uus leping hiljemalt oktoobri alguseks, siis palun võtta ühendust AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega telefonil 1919. Jäätmeveolepinguid on võimalik sõlmida nii digitaalselt kui paberil.  Lepingute sõlmimise ajast ja kohast Jõelähtme vallas teavitame teid nii valla kodulehel kui järgnevates lehenumbrites.

Korraldatud jäätmeveoga on edaspidi hõlmatud 8 jäätmeliiki: biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, segapakendid, klaaspakend, paber- ja kartongijäätmed, suurjäätmed,  segaolmejäätmed ja tekstiilijäätmed. Kõiki neid jäätmeid tuleb tekkekohal liigiti koguda, erisused kehtivad nende üleandmise võimalustes jäätmevedajale.

Muudatustest täpsemalt:

Toidujäätmete liigiti kogumise kvaliteedi tõstmine on riiklik prioriteet kuna ligi 30% nendest jäätmetest satub täna segaolmejäätmete mahutisse. Toidujäätmete üleandmine kogumismahutiga on kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele. Kui jäätmevaldaja on valmis toidujäätmeid oma kinnistul kompostima, siis see tegevus vabastab jäätmete üleandmise kohustusest. Jäätmete kompostimine on eelistatud tegevus kuna aitab vähendada jäätmeveokite liiklemist meie teedel ja võimaldab elanikel valmistada endale head kompostmulda. Tekkekohal kompostimine on lubatud üksik-, paaris- ja ridamajade ning kuni nelja korteriga elamute kinnistutel. Toidujäätmeid võib kompostida nõuetekohase kinnise kompostriga või hajaasustuses aunas. Kui on soov kasutada korraga nii jäätmete üleandmist kui kompostimise lahendust, siis see on samuti võimalik. Kompostimise toimingu kasutamiseks tuleb vallale esitada vastav avaldus, mis on leitav valla kodulehelt.

Toidujäätmete kogumiseks annab vald mahuti
Kuna toidujäätmete liigiti tekkekohal kogumine on oluline eesmärk ja kõik valla jäätmevaldajad on kohustatud liigiti koguma, siis on vallavalitsus loonud selleks toetava meetme. Nimelt antakse kõikidele Jõelähtme valla jäätmevaldajate kasutusse toidujäätmete kogumiseks sobiv jäätmemahuti ja seda ilma tasuta. Jäätmemahuti toob iga jäätmevaldaja kinnistule jäätmevedaja. Juhul kui jäätmevaldajal on juba olemas mahuti toidujäätmete kogumiseks, on võimalik võtta uus mahuti kasutusele ka muude jäätmeliikide kogumiseks või hoida seda tagavaras. Köögi ja-sööklajäätmete äraveo teenus on tasuta.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ning suurjäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Jäätmete üleandmise soov tuleb jäätmevedaja juures registreerida ja kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Kui aia- ja haljastujäätmeid, mida tuleb koguda kogumiskotiga, vedajale üle ei anta, tuleb need oma kinnistul kompostida või viia ise sobivaimasse käitluskohta. Mõlema jäätmeliigi äraveo teenus on põhimõtteliselt tasuta, makstest 0,01 EUR/m3.

Segapakendeid peavad tekkekohal liigiti koguma kõik jäätmevaldajad, kuid nende üleandmine jäätmevedajale on vabatahtlik. Segapakendeid saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Jäätmevaldaja ei pea maksma kogumiskoti eest, samuti ei pea tasu maksma uue tühja kogumiskoti eest. Uus kogumiskott jäetakse jäätmevaldajale kokkulepitud kohta kogumiskoti graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmevedajale segapakendeid üle ei anta, tuleb segapakendid viia avalikesse kogumispunktidesse. Oluline on, et segapakendeid ei pandaks segaolmejäätmete hulka. Segapakendi äraveo teenus on põhimõtteliselt tasuta, makstes 0,01 EUR/m3.

Klaaspakendit peavad jäätmevedajale üle andma viie ja enama korteriga elamud ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib klaasijäätmeid. Ülejäänud jäätmevaldajatele on klaaspakendite üleandmine jäätmevedajale vabatahtlik. Klaaspakendit saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Kui jäätmevedajale klaaspakendeid üle ei anta, tuleb klaaspakendid viia avalikesse kogumispunktidesse. Oluline on, et klaaspakendeid ei pandaks segaolmejäätmete ja segapakendi hulka. Klaaspakendi äraveo teenus on tasuta.

Paber- ja kartongijäätmeid peavad jäätmevedajale üle andma viie ja enama korteriga elamud ning äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib paberit-kartongi. Ülejäänud jäätmevaldajatele on jäätmete üleandmine jäätmevedajale vabatahtlik. Paberit-kartongi saab vedajale üle anda nii mahutiga kui eramajade osas kogumiskotiga. Kui jäätmevedajale paberit-kartongi üle ei anta, tuleb jäätmed viia avalikesse kogumispunktidesse. Paberi-kartongi äraveo teenus on tasuta.

Tekstiilijäätmed saab jäätmevedajale üle anda kogumisringide raames (4 korda aastas) ja tegemist on vabatahtliku teenusega. Jäätmete üleandmise soov tuleb jäätmevedaja juures registreerida, andes teada eeldatavast jäätmekogusest ning kogumispäeval viib jäätmevedaja jäätmed ära. Kui tekstiilijäätmeid vedajale üle ei anta, tuleb need viia ise sobivaimasse kogumiskohta. Tekstiilijäätmete äraveo teenus on tasuline, makstes 30 EUR/m3. Kasutuskõlblikke ning puhtaid riideid, jalatseid ja kodutekstiile (näiteks kardinad, linad ja käterätikud), samuti kotte ja mänguasju soovitame viia erinevatesse korduskasutuskeskustesse.

Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest ülejäävad jäätmed, mida peavad jäätmevedajale üle andma kõik jäätmevaldajad, kasutades selleks kogumismahutit. Erandjuhtudel on eramajade osas võimalik kasutada ka kogumiskotti, kuid seda vallavalitsuse nõusolekul. Segaolmejäätmete äraveo teenus on tasuline, makstes 17,66 EUR/m3.

Kogumismahutite rentimisest ja ostmisest

Uuelt jäätmevedajalt mahuti rentimine või ostmine  ei ole kohustuslik ning jäätmete kogumiseks võib edasi kasutada enda olemasolevaid nõuetele vastavaid mahuteid. Samuti võib kasutada muude ettevõtete renditavaid nõuetele vastavaid mahuteid või osta sobiv mahuti poest.  

Kogumismahutite tühjendamissagedusest

Segaolmejäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus on:

  • kompaktse hoonestuse alal vähemalt üks kord 4 nädala jooksul;
  • muudel aladel vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
  • kompaktse hoonestuse alal, kus biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud või neid antakse üle kogumismahutiga korraldatud jäätmeveo raames, võib segaolmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmete mahuteid tuleb tühjendada vähemalt üks kord 2 nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ja ebameeldiva lõhna levikut. Talveperioodil on (01.11-31.03) on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord 4 nädala jooksul.

Muude jäätmeliikide mahutite tühjendamine või kogumiskoti äravedu toimub vastavalt jäätmevedajaga kokkulepitud graafikule. Alati tuleb vältides mahutite ületäitumist ja sellega kaasnevate häiringute teket.

Soovi korral kasutage ühismahutit
Kui jäätmevaldajal on soov võimalikult palju liigiti kogutud jäätmeid jäätmevedajale üle anda,kuid pole sobivat ruumi, kuhu need mahutid kõik paigutada või on soov vähendada mahutite rendikulu, siis on võimalik teha koostööd oma naabritega ja võtta kasutusele ühismahuti. Ühismahuti kasutajate arv ei ole piiratud ja seda võib kasutada kõikide jäätmeliikide osas, mida saab mahutiga koguda. Ka lähestikku asetsevad korteriühistud saavad ühismahutit kasutada. Ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada vastav taotlus vallavalitsusele. Taotlusvorm on leitav valla kodulehelt.

Vabastuse taotlemine jäätmeveost

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Juhul kui jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil, siis on võimalik vabastust taotleda talveperioodiks (01.oktoobrist 30.aprillini). 

Kõik korraldatud jäätmeveoga seotud taotlused tuleb esitada Jõelähtme valla veebipõhises iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Kui jäätmevaldajal ei ole võimalik SPOKU keskkonda kasutada, tuleb taotluse esitada vallavalitsusele paberkandjal või e-postiga.

Eesti Jäätmehoolduskeskus

 

Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskiri on leitav riigiteatajast.

Lisa 1  Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kompostimise taotlus

Lisa 2 Ühismahuti kasutamise taotlus

Lisa 3 Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotlus

Lisa 4 Kinnitus jäätmeveost vabastamise jätkumise kohta

Lisa 5 Jäätmeõiend