« Tagasi

Valminud on Loo Kooli laiendamise eskiisprojekt

Loo alevikus Kuusiku tee 1a // Saha tee 7 maaüksusel Loo kooli hoone laiendamiseks ja teenuskesksuse hoone püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu väljastamise avalik väljapanek toimub valla kodulehel 06.11.–19.11.2023. Valla veebilehel.

Loo alevikus Kuusiku tee 1a // Saha tee 7 maaüksusel soovitakse laiendada olemasolevat Loo kooli hoonet üle 33 selle esialgu kavandatud mahust ning ühtlasi soovitakse püstitada maaüksusele teenuskesksuse hoone. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 19.11.2023. a vallavalitsuse e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

Loo alevikus Kuusiku tee 1a // Saha tee 7 maaüksusele Loo kooli hoone laiendamiseks ja teenuskesksuse hoone püstitamiseks projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 23. novembril 2023 kl 18.00 Loo koolis.

 

13.10.2023
Vallavalitsus valmistab ette projekteerimistingimuste avatud menetlust. Eeldatav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapaneku aeg on 6.19 november 2023. Sellekohane teave avaldatakse valla kodulehel, valla lehes Jõelähtme ja maakonnalehes Harju Elu.

01.-04.09.2023
Loo kooli eskiisprojekti teemadel augustikuu vallalehes lk 2 volikogu veerus.