15.01.21

 

Kui täiskasvanud inimene ei suuda psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest ja nende tagajärgedest aru saada, võib kohus määrata talle eestkostja.

Eestkostja määratakse inimese enda, tema vanema, abikaasa, täisealise lapse või omavalitsuse avalduse alusel või kohtu algatusel.

Eestkoste ei ole vajalik kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.

 

Kes on eestkostja?

 • eestkostja on inimesele kohtu poolt määratud seaduslik esindaja;
 • kohus määrab eestkostjaks inimese, kellel on sobivad isikuomadused ja võimed vajalike ülesannete täitmiseks. Eestkostja määramisel arvestatakse eestkostja ja eestkostetava (inimene, kellele on määratud eestkostja) omavahelisi suhteid ning eestkostetava soovi, keda ta enda eestkostjaks soovib;
 • eestkostjaks ei määrata sele hoolekandeasutuse töötajat, kus inimene elab;
 • inimese saab eestkostjaks määrata tema nõusolekul;
 • kui eestkostjaks ei leita sobivat inimest, määrab kohus eestkostjaks selle kohaliku omavalitsuse, millega inimene on kõige rohkem seotud.

Eestkoste sisu

 • eestkostja esindab eestkostetavat, kaitseb tema vara, õigusi ning huve. Eestkoste seatakse kohtu poolt vastavalt vajadusele kõigi asjade ajamiseks või ainult osadeks tegevusteks (nt. rahalised tehingud, abiellumine, isaduse omaksvõtmine vm tähtsad otsused, mis inimese õigusi ja kohustusi oluliselt mõjutavad. Eestkoste valdkonnad pannakase kirja kohtumäärusesse);
 • eestkostja peab hoolitsema selle eest, et eestkostetav saaks vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid. Kui eestkostja vastutab hoolduse korraldamise ees, siis allkirjastab ta eestkostetava asemel kõik sotsiaalteenuste osutamisega seotud dokumendid;
 • eestkostja tegevust ja eestkoste jätkamise vajadust kontrollib kohus. Eestkoste määratakse kuni viieks aastakse, sest eestkoste vajadus võib muutuda või lõppeda;
 • eestkostja esitab igal aastal kohtule aruande oma ülesannete täitmise kohta.

Eestkoste määramise algatamine

 • kui leiate, et Teie lähedane (vanem, abikaasa, täiskasvanud laps) või naaber, tuttav või mõni muu isik vajab eestkostjat, on vajalik esitada vabas vormis avaldus Harju Maakohtule või Jõelähtme Vallavalitsusele. Avalduses tuleb selgitada olukorda, miks eestkoste seadmist vaja on;
 • avalduse esitamisega kaasneb riigilõivu maksmine, mille summaks on 10 eurot. Riigilõivu saab maksta kohtumajas või pangaülekandega;
 • enne eestkoste määramist hindab kohus omavalitsuse sotsiaaltöötaja, arsti ja kohtupsühhiaatri abiga eestkostetava olukorda ja vajadusi.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA