24.08.23

Elanikkonnakaitse

Elanikkonnakaitse on meetmete süsteem, mille eesmärk on kaitsta inimesi hädaolukordade ning riigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda ähvardavate ohtude korral.

Elanikkonnakaitse peamine ülesanne on luua inimestele võimalused nende hakkamasaamise suurendamiseks eri kriisiolukordades ja arendada elanikkonna kaitsmiseks ohtudele vastavaid ühiskondlikke kaitsemeetmeid, mis vähendavad kriisidega kaasnevaid mõjusid inimestele. Elanikkonnakaitse hõlmab elanike kaitset mistahes üleriigilise mõjuga kriisiolukorras.

Elanikkonnakaitse aluseks on elanikkonna suutlikkus ennast ise kaitsta ja vajaduse korral üksteist kuni abi saabumiseni aidata. Elanikkonnakaitse on ühiskonna eri osaliste – inimeste, kogukondade, kohaliku omavalitsuse üksuste, ettevõtjate ja valitsusasutuste – ühine jõupingutus.

Võimalike kriisiolukordadeks valmisoleku, oskuste ja elanike teadlikkuse tõstmise ning elanike kaitsel erinevate asutuste koostöö tagamise eesmärgil on Jõelähtme Vallavolikogu moodustanud volikogu juurde elanikkonnakaitse komisjoni.

 

Jõelähtme Vallavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni koosseis:

EsimeesTõnis Tuuder (volikogu liige)

AseesimeesAndrus Sepp (volikogu liige)

Liikmed:

 • Pentti Pilnik (volikogu liige)
 • Rait Killandi
 • Riina Vahisalu
 • Sandra Varik (noortevolikogu liige)

 

Hädaolukord ja kriisireguleerimine

Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel või elutähtsa teenuse katkestus, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses.

Kriisireguleerimine on meetmete süsteem, mis hõlmab hädaolukorra ennetamist, hädaolukorraks valmistumist ja hädaolukorra lahendamist.

Kriisireguleerimise eesmärk on tagada inimeste ja vara suurem turvalisus, riigi suurem julgeolek ning suurem õnnetustele ja sündmustele reageerimise võimekus. Iga asutus ja isik vastutab oma valdkonna kriisireguleerimisülesannete täitmise eest.

Kriisireguleerimise teema ja sellega seotud õigusaktidega on võimalik tutvuda siseministeeriumi kodulehel.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste kriisireguleerimisülesannete täitmist.

Regionaalne kriisikomisjon koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste piirkondlike struktuuriüksuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste kriisireguleerimisülesannete täitmist regioonis. 

Omavalitsusüksuse kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist kohaliku omavalitsuse üksuses. Jõelähtme vallas koordineerib kriisireguleerimist Jõelähtme valla kriisikomisjon.

 

Jõelähtme valla kriisikomisjoni ülesanneteks on:

 • koordineerib vallas kriisireguleerimist;
 • teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 • abistab vajaduse korral Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisel määratud eriolukorra juhti hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 • abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
 • kooskõlastab kohaliku omavalitsuse õppuste kavandid;
 • kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 • teeb regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta vallas;
 • peab arvestust valla haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 • annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 • tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab valla territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 • teeb Jõelähtme Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 • teeb kriisireguleerimise alast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 • koostab ja kinnitab igal aastal komisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile;
 • koostab ja kinnitab komisjoni iga-aastase tegevuse kokkuvõtte ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile;
 • täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

 

Jõelähtme valla kriiskomisjoni koosseis:

Esimees Andrus Umboja (vallavanem)

Liikmed:

 • Art Kuum (abivallavanem)
 • Priit Põldma (abivallavanem)
 • Leho Kure (vallasekretär)
 • Tõnis Tuuder (vallavolikogu elanikkonnakaitse komisjoni esimees)
 • Teet Sibrits (vallavalitsuse keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja)
 • Carmen Viherpuu (vallavalitsuse haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja)
 • Kalev Algo (IT-juht)
 • Laura Ruul (kommunikatsioonispetsialist)
 • Ivo Roosimägi (Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik)
 • Sergei Savin (Päästeameti Põhja päästekeskuse Muuga päästekomando pealik)
 • Avo Aljas (Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik)
 • Ain Mutli (vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi juhatuse liige)
 • Kalev Salvet (elektriettevõtja Loo Elekter AS juhatuse liige)
 • Raivo Melsas (soojusettevõtja Adven Eesti AS juhatuse liige)
 • Rait Killandi (MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse liige)
 • Meelis Oja (MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts juhatuse liige)
 • Martin Mäemets (MTÜ Neeme Päästeselts juhatuse liige)
Päästeamet aitab kriisideks valmistuda ja nende kodulehelt leiab hulga häid materjale.
24.08.23

Veevõtukohad külades

Jõelähtme valla külades asuvad tuletõrjehüdrandid, -veevõtupaagid ja looduslikud veevõtu kohad 

Objektide asukohti näeb Maa-ameti kaardilt.

24.08.23

Harjumaa elanikkonnakaitse inforaamat

Kriisireguleerimise büroo on valmistanud Harjumaa kodanikele ennetava sisuga inforaamatu pealkirjaga Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks".

Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.

Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks. Iga inimese teadlik käitumine aitab ära hoida suurema kahju tervisele, varale ja keskkonnale. 

 

Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli siis kokku piisavalt toimekaid ja teotahtelisi naisi, et luua kohalik...

7. novembril 2022 toimub Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskonna taasloomise koosolek

Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli siis kokku piisavalt toimekaid ja teotahtelisi naisi, et luua kohalik...

Peaminister Kaja Kallas pöördus eile õhtul avalikkuse poole seoses Venemaa tõttu pingestuva julgeolekuolukorraga. Eesti suhtes otsene sõjaline oht puudub, kuid riik kontrollib kaitsevalmidust...

Eesti elektrisüsteemi varustuskindlusest ja toimepidevusest

Peaminister Kaja Kallas pöördus eile õhtul avalikkuse poole seoses Venemaa tõttu pingestuva julgeolekuolukorraga. Eesti suhtes otsene sõjaline oht puudub, kuid riik kontrollib kaitsevalmidust...

Seoses suurenenud huviga generaatorite soetamise vastu juhib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) inimeste ja korteriühistute tähelepanu sellele, et sisepõlemismootoriga...

Generaatori koht pole korteris!

Seoses suurenenud huviga generaatorite soetamise vastu juhib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) inimeste ja korteriühistute tähelepanu sellele, et sisepõlemismootoriga...

ÕPPUS! ÕPPUS! ÕPPUS! 20. oktoobri varahommikul said Jõelähtme valla kriisikomisjoni liikmed kogunemise kutse SMSi teel. Päästeamet oli korraldamas kriisikomisjonile lauaõppuse TAIFUUN ,...

Kriisikomisjoni liikmed osalesid lauaõppusel Taifuun

ÕPPUS! ÕPPUS! ÕPPUS! 20. oktoobri varahommikul said Jõelähtme valla kriisikomisjoni liikmed kogunemise kutse SMSi teel. Päästeamet oli korraldamas kriisikomisjonile lauaõppuse TAIFUUN ,...

12. mail toimus laiapindne riigikaitse õppepäev Kostivere kooli 7. klassile.  Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts MTÜ on korraldamas Loo ja Kostivere koolide 7. ja 8. klassidele laiapindse...

Laiapindne riigikaitse õppepäev 7. ja 8. klassidele

12. mail toimus laiapindne riigikaitse õppepäev Kostivere kooli 7. klassile.  Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts MTÜ on korraldamas Loo ja Kostivere koolide 7. ja 8. klassidele laiapindse...

Toimumiskoht Jõesuu küla, Koogi vana lasketiir.Ala kasutamine on kooskõlastatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega. Osalevad Jõelähtme valla Kostivere ja Loo kooli 7. klassi õpilased. ...

Laiapindse riigikaitse projektipäevad

Toimumiskoht Jõesuu küla, Koogi vana lasketiir.Ala kasutamine on kooskõlastatud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega. Osalevad Jõelähtme valla Kostivere ja Loo kooli 7. klassi õpilased. ...

Juba mitmeid aastaid on Päästeamet vedanud projekti „Ole valmis!" , millest on nüüdseks kasvanud välja telefonirakendus, ikka selleks, et inimesed oleksid teadlikult valmistunud võimalikeks...

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tutvustusõhtu Kostiveres 13. oktoobril

Juba mitmeid aastaid on Päästeamet vedanud projekti „Ole valmis!" , millest on nüüdseks kasvanud välja telefonirakendus, ikka selleks, et inimesed oleksid teadlikult valmistunud võimalikeks...

Kostivere kultuurimõisas taasloodi Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond. Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli...

Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond sai taas loodud

Kostivere kultuurimõisas taasloodi Naiskodukaitse Jõelähtme jaoskond. Tegemist on 13. oktoobril toimunud Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevuste tutvustusõhtu jätkuüritusega – nimelt tuli...

Naiskodukaitse kutsub arendama oma individuaalseid oskuseid kriisiolukorras hakkama saamiseks ja ka meeskonnas toimimist. Tule koos sõbranna või töökaaslasega laagrisse! 6. – 7....

Naiskodukaitse kutsub ohutushoiulaagrisse

Naiskodukaitse kutsub arendama oma individuaalseid oskuseid kriisiolukorras hakkama saamiseks ja ka meeskonnas toimimist. Tule koos sõbranna või töökaaslasega laagrisse! 6. – 7....

Naiskodukaitse korraldab täna õhtul kell 18.30 Zoomis tutvustusürituse Registreeri enda osalemine SIIN .  ✅ Samal vormil saad anda ka märku kui ei õnnestu sel ajal üritusel...

Naiskodukaitse tutvustusüritus täna kell 18.30 Zoomis

Naiskodukaitse korraldab täna õhtul kell 18.30 Zoomis tutvustusürituse Registreeri enda osalemine SIIN .  ✅ Samal vormil saad anda ka märku kui ei õnnestu sel ajal üritusel...

Naiskodukaitse korraldas augusti alguses tasuta ohutuse- ja turvalisuse teemalise laagri Pärnumaal, Kõveri külas. Oodatud olid kõik naised, kes veel ei kuulu organisatsooni ja vajavad esmaseid...

Ohutushoiu laagrist ning kutse Naiskodukaitse tutvustusõhtule

Naiskodukaitse korraldas augusti alguses tasuta ohutuse- ja turvalisuse teemalise laagri Pärnumaal, Kõveri külas. Oodatud olid kõik naised, kes veel ei kuulu organisatsooni ja vajavad esmaseid...

Päästeametil on ülesanne arendada välja üle-Eestiline sireenidel põhinev ohuteavitussüsteem. Täna kasutavad sireene suurõnnetuse ohuga ettevõtted ja ohtliku ettevõtte käitajad ning neid...

Päästeamet testib 6. juunil Muuga sadamas ohusireene

Päästeametil on ülesanne arendada välja üle-Eestiline sireenidel põhinev ohuteavitussüsteem. Täna kasutavad sireene suurõnnetuse ohuga ettevõtted ja ohtliku ettevõtte käitajad ning neid...

Kaitseväe suurõppus Kevadtorm23 raames viiakse läbi õppused ka Jõelähtme valla territooriumil. Asukoht: Kaberneeme poolsaarest lõuna suunal jääval rannikul ja metsa-alal. Toimumise...

Tähelepanu: Kaitseväe õppused Kaberneeme piirkonnas

Kaitseväe suurõppus Kevadtorm23 raames viiakse läbi õppused ka Jõelähtme valla territooriumil. Asukoht: Kaberneeme poolsaarest lõuna suunal jääval rannikul ja metsa-alal. Toimumise...