3.01.23

Eluasemeteenus

Sotsiaaleluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Teenus ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

Sotsiaaleluruum on Jõelähtme Vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud eluruum, mida antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikutele.

Sotsiaaleluruumi on õigustatud taotlema eluaset vajav vähekindlustatud isik või leibkond, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald järgnevatel juhtudel:

  1. kõrvalabi vajav seadusjärgsete hooldajateta eakas ning puudega isik, kes on jäänud ilma eluasemeta või ei tule toime eluga senisel eluasemepinnal;
  2. isikud, kelle eluase on tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel hävinud, muutunud elamiskõlbmatuks või kes muul mõjuval põhjusel on ilma jäänud eluasemest;
  3. kriisisituatsiooni sattunud isikud ja lastega pered, kes vajavad sotsiaaleluruumi kasutusele andmist ning kes oma tervislikust seisundist või varalisest olukorrast tulenevalt ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isikute toimetulekut, elu ja tervist.

Sotsiaaleluruumi taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse senise eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia ning isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskontode väljavõtted.

Sotsiaaleluruumi kasutamise võimaldamisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonna kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul. Laene, võlgnevusi, täitenõudeid ja liisinguid ei arvestata eluasemeteenuse taotlemisel isiku/leibkonna väljaminekute hulka. 

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas