20.09.18

Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2018 korraldusega nr 272 „Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotluste rahuldamine" otsustati rahuldatud ja tingimuslikult rahuldatud taotluste osas anda toetusi:

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetuse suurus eurodes

Helmuth Haab

Nuudipere puurkaev

6500,00

Gerli Kelk

Kihu MÜ Jõelähtme küla veefiltrite paigaldus ja ühendamine

2006,38

Gerli Kelk

Kihu MÜ Jõelähtme küla kanalisatsioonisüsteem

4493,62

Eve Annus

Jõelähtme vald Ruu küla Kuriste talu

3521,52

Kairi Knuut

Veskimäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4212,16

Evi Lattik

Luha kinnistu (24504:003:0097) puurkaevu rajamine

1600,00

Riina Vahisalu

Eesti Vabariik, Harju maakond, Jõelähtme vald, Aruaru küla,
Ojakääru, 75225, veevarustussüsteemide rajamine

3372,78

Raul Nappa

Metsavahi tee 8 veevarustussüsteemi rajamine

4293,54

 

24.04.18

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 11. juuniks 2018

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. NB! Erinevatele tegevustele tuleb esitada erinevad taotlused! (nt. kui samas majapidamises soovitakse ehitada nii juurdepääsuteed kui ka paigaldada veefiltreid tuleb esitada kaks erinevat taotlust).

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2017 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest (toetuse osa 67%).

Toetuste andmisel on Jõelähtme vald eelistatud sihtrühmadeks valinud:

- kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised
- liikumispuuet omavate isikutega pered
- vanaduspensionärid

Toetuse andmise prioriteetseteks valdkondadeks (alates kõrgeimast) on Jõelähtme valla poolt määratud:

- prioriteet nr 1 – veevarustussüsteemid
- prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid
- prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
- prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga: Teet Sibrits (teet.sibrits@joelahtme.ee, tel. 60 54 889).

 

Lisainformatsiooni saab ja taotlusvormid leiad siit

Toimetaja: KALEV ALGO