7.08.19

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Taotlusvoor avatakse 11.märtsil 2019. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 13. maiks 2019

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. NB! Erinevatele tegevustele tuleb esitada erinevad taotlused! (nt. kui samas majapidamises soovitakse ehitada nii juurdepääsuteed kui ka paigaldada veefiltreid tuleb esitada kaks erinevat taotlust).

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest (toetuse osa 67%).

Toetuste andmisel on Jõelähtme vald eelistatud sihtrühmadeks valinud:

- kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised
- liikumispuuet omavate isikutega pered
- vanaduspensionärid

Toetuse andmise prioriteetseteks valdkondadeks (alates kõrgeimast) on Jõelähtme valla poolt määratud:

- prioriteet nr 1 – veevarustussüsteemid
- prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid
- prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
- prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse valla- või linnavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga: Mailis Virve (mailis.virve@joelahtme.ee, tel. 60 54 857).

 

Lisainformatsiooni saab ja taotlusvormid leiad siit

Jõelähtme Vallavalitsuse 01.08.2019 korraldusega nr 630 „Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotluste rahuldamine" otsustati rahuldatud ja tingimuslikult rahuldatud taotluste osas anda toetusi:

 

Anne Toots, Kairi Peterson

Manniva küla Rohkvahe talu puurkaevu rajamine

10144,07

Janne Niitmäe

Jõelähtme vald Jägala küla Niitmäe, veevarustuse projekt

3300,00

Erkki Vohlbrück

Jõelähtme vald, Haljava küla, Uus-Pärtli elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

4932,54

Liisi Kund

Veesüsteemide valdkonna projekt-Kadakamäe, Ruu küla, Jõelähtme vald, 74223

2026,75

Kadri Kralla

Karulaane veepuhastus

876,36

Tiia Välk

Vandjala küla Aara küla mü joogivee puhastusseadmed

2627,68

Meelis Küti

Jägala küla Kasesalu talu biopuhasti paigaldus

4020,00

 

Toimetaja: KALEV ALGO