12.06.23

Hajaasustuse programm

2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusi sai esitada ajavahemikul 1.02 - 3.04.23.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega paberil või digitaalselt allkirjastatuna esitatakse aadressile kantselei@joelahtme.ee.

 Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, palume lugeda enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument: https://www.riigiteataja.ee/akt/110122019004?leiaKehtiv  

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

TAOTLUSE VORMID

 

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

1.    linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;

2.    kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;

3.    veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisalaks.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

 

NB! Erinevatele tegevustele tuleb esitada erinevad taotlused! (nt. kui samas majapidamises soovitakse ehitada nii juurdepääsuteed kui ka paigaldada veefiltreid tuleb esitada kaks erinevat taotlust).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1.  taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2.  taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2023);

3.   taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

4. taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

5.   projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2024.

6.  projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest (toetuse osa 67%).

 

Toetuste andmisel on Jõelähtme vald eelistatud sihtrühmadeks valinud:

  • kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised
  • liikumispuuet omavate isikutega pered
  • vanaduspensionärid

Toetuse andmise prioriteetseteks valdkondadeks (alates kõrgeimast) on Jõelähtme valla poolt määratud:

  • prioriteet nr 1 – veevarustussüsteemid
  • prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid
  • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
  • prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid

Abikõlblikud on ainult need tegevused ja kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul!

St. töid ning makseid tohib teha alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping! Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

 

Lisainfo: Jõelähtme valla keskkonnanõunik Mailis Ental (mailis.ental@joelahtme.ee, tel. 60 54 857).

 

2023.aastal rahastatud projektide nimekiri:

Jrk nr Toetuse saaja Projekti nimetus Toetus
1 Artur Kreitsvald, Albert Lill Reoveesüsteemi uuendus 8566,62
2 Lembi Põder Puurkaevu rajamine 4361,70
3 Henri Nõmm Vambola talu kanalisatsiooni rajamine 3404,00
4 Arne Raidma Hajaasustuse programm 2023, veesüsteemid 6500,00
5 Henri Nõmm Vambola talu puurkaevu puhastamine ja veetrassi ehitus 3095,40
6 Meelis Lusti Veevarustussüsteem – veepuhastusseadme paigaldus 934,65
7 Meelis Küti Juurdepääsutee parandus 2480,00