3.11.22

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on:

  1. suurendada puuetega inimeste sotisaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades;
  2. vähendada teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenust on õigustatud saama puudega inimesed, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja teenuse taotlemise ajal registreeritud Jõelähtme vald ning kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vallas.

 

Isiklik abistaja on teenuse vahetu osutaja, kes abistab teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi nagu liikumisel, söömisel, riietumisel, toidu valmistamisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist ja kõrvalabi.

Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, millele lisatakse ka puude määramise otsus. 

 

Teenuse osutamiseks sõlmivad vallavalitsus kui teenuse rahastaja, abistaja kui teenuse osutaja ning abistatav kui teenuse saaja kirjaliku isikliku abistaja teenuse osutamise lepingu, kus märgitakse osutatavate teenuste maht ja tingimused, poolte õigused ja kohustused ning teenuse kasutamine.

 

Vallavalitsus keeldub teenuse osutamisest kui:

  1. teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud isikliku abistaja teenuse vajadust;
  2. isik viibib haiglas ja vajab ravi;
  3. isik on tugevate sõltuvusprobleemidega;
  4. isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
  5. isik on voodihaige.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

 

 

 

Toimetaja: KALEV ALGO