23.10.23

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt teostamisel olevad projektid 

Jõelähtme vallavalitsus viib läbi mitmesuguste valdkondade projekte ning uusi taotlusi esitakse erinevatele rahastajatele aastaringselt jooksvalt, vastavalt voorude avanemisele.

Hetkeseisuga on vallavalitsusele teostamisel olevate erinevate projektide läbiviimiseks eraldatud kokku 2 319 896,58 eurot (23.10.23 seisuga). Osad taotlused on veel otsuste ootel.

Lisaks enda kirjutatud projektidele, osaleb vallavalitsus ka koostööpartnerite projektides ühe partnerina.

Vallavalitsuse poolt lõpetatud projektide infot näeb, valides vasakult menüüst jaotuse "Lõppenud projektid" .

14.08.23

Projekt "Psühholoogi palgatoetus"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.01 - 31.12.23

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2023. aastal.

Toetuse suurus: Projekti toetus on 12 500 eurot (100%) kogu maksumusest.

Projekti eesmärgiks on psühholoogi palgatoetuse kulu katmine.

 

21.09.23

Projekt "Rebala keskus-muuseumi arendamine"

Taotleja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.09.23-18.01.24

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus koostöös partneriga BDA Consulting OÜ 

Meede: Turismi ärimudelite mentorlus

Toetuse suurus: Kokku 3280 eurot, millest toetus 2952 eurot (90%) ja omafinantseering 328 eurot (10%) 

Toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Projekti sisuks on ärimudeli arendus sise- ja välisturu külastaja teenindamisele, mis aitab olemasolevale ressursile leida uut rakendust, hoida kokku kulusid ja seeläbi teenida täiendavat turismitulu ja kasumit.

 

24.10.23

Projekt "Jõelähtme vallas, Kostivere alevikus Urke tn 4 kinnistul jääkreostuse likvideerimine"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 27.03. - 31.12.2023

Rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Keskkonnaprogrammi veemajanduse jääkreostus 2023 - 15.03.2023-17.04.2023

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 21 540 eurot, millest toetuse summa 15 078 eurot (70%).

Projekti eesmärgiks on Jõelähtme vallas, Kostivere alevikus, aadressil Urke tn 4 (24504:008:0792) kinnistul endise katlamaja lammutustöödega avastatud masuudireostuse kollete likvideerimine ja maa-ala korrastamine.

14.09.23

Projekt "Jõelähtme vallas, Kostivere alevikus Urke tn 13 vana tankla hoonete ja rajatiste lammutamine"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 8.05. - 31.12.2023

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA 

Meede: Lammutustoetus kohalikele omavalitsustele

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 39 160 eurot, millest toetuse summa 27 412 eurot.

Projekti eesmärgiks on kasutusest väljalangenud ehitiste lammutamine ja maa-ala korrastamine.

20.04.23

Projekt "Jägala joa puhkeala arendamine"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.05. - 31.12.2024

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus 

Meede: MATA Maakondlike arengustrateegiate elluviimise meede

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 600 000 eurot, millest toetuse summa 300 000 eurot (50%).

Projekti eesmärgiks on parandada Eesti enim külastatava loodusobjekti, Jägala jõe puhkeala külastuskogemust, alustades puhkeala väljaarendamist, parandades lõunakaldale ligipääsu ning luues objekti juurde esmavajaliku infrastruktuuri (sh infopunkti).

20.04.23

Projekt "Rattaring"

Toetuse saaja: Keila Linnavalitsus. Projektis partneritena osalevad Kuusalu Vallavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Lääne-Harju Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Anija Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.05. - 31.12.2024

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus 

Meede: MATA Maakondlike arengustrateegiate elluviimise meede

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 345 000 eurot, millest toetuse summa 204 997 eurot.

Projekti eesmärgiks on luua olemasoleva "Kõrvemaa rattaring" projekti raames loodud rattalaenutuspunktidele lisaks täiendavaid rattapunkte. Jõelähtme valda luukase juurde lisaks Kostivere rattalaenutuspunktile kaks punkti (Jägala-joale ja Kaberneeme).

11.08.22

Ihasalu sadamahoone ehitus

Toetuse saaja: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.09.2022-30.06.2023

Rahastaja: Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 

Projekti maksumus: 214 859,44 eurot, millest toetuse summa on 193 373,49 eurot (90%).

Euroopa Merendus- ja Kalastusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetusega ehitatakse Ihasalu sadamasse sadamahoone.

27.12.22

Projekt "Kubja tee 1, Jägala-Joa külas lammutamine"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.01. - 31.08.2023

Rahastaja: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (Endine SA KredEx)

Meede: Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetus

Toetuse suurus: Projekti maksumus on 18 146 eurot, millest toetuse summa 12 702,20 eurot (70%) ja omafinantseering 5443,80 eurot.

Projekti eesmärgiks on Kubja tee 1 lagunenud ehitiste lammutamine, lammutusjärgne jäätmete käitlemine ja krundi korrastamine. 

24.10.23

Projekt "Kodud tuleohutuks" 

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.05. - 30.11.2023

Rahastaja: Päästeamet

Projekti maksumus:  Projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse summa on 1285 eurot (100%).

Projekti toel muudetakse Jõelähtme vallas üks elamu tuleohutuks.

 

16.05.23

 

Projekt "Vaimse tervise teenus"

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus 

Projekti periood: 1.01.2023 - 31.12.2023

Toetuse suurus: Projekti kogusumma 10 800 eurot (100%).

Projekti eesmärk: parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuste pakkumist, et seeläbi toetada elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Projekti toel osutatakse kolme erinevat teenust:

 • Hingehoidlik nõustamine - inimese emotsionaalset ja psühholoogilist stressi kahandav ning vaimset tervist ja heaolu parandav teenus;
 • Kriisinõustamine vaimse tervise toetamiseks;
 • Leinaprotsessist läbi aitamine, teadlik tegelemine leinaga.

Teenust pakutakse teenuseosutaja ruumides vahetu nõustamise läbi, samuti telefonivestluse ja kirjavahetuse kaudu.

Teenuse osutaja: Margus Kirja, tel 5664 7686, e-post margus.kirja@eelk.ee.

Teenused on abivajajatele tasuta!

16.11.22

Neeme koolihoone vana osa energiatõhusaks muutmine

Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: Kliima.2.01.22-0299

Projekti kestvus: 1.07.2022 - 31.12.2023

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus, Kliima 2.1.3 Avaliku sektori KOV allsektori hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine

Meede: Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes 

Projekti maksumuskogumaksumus 435 000 eurot, millest toetuse summa 177 984 eurot ja omafinantseering 257 016 eurot.

Projekti sisuks on Harjumaal Jõelähtme vallas asuva Neeme kooli hoone vana osa energiatõhusaks muutmine, hoone ülalpidamiskulude vähendamine ja sisekliima nõuetega vastavusse viimine läbi soojustamise ja päikeseenergia kasutuselevõtmise. Projekti tulemusel on korrastatud Neeme kooli hoone, mille soojapidavus on paranenud läbi rekonstrueerimistööde teostamise ja päikeseenergia kasutusele võtmise. Võetakse kasutusele lokaalselt toodetud ja eksporditud päikeseenergia, mis aitab kokku hoida ruumide küttekulusid ja paraneb hoone sisekliima. Projekti teostamise järel kuulub koolihoone energiakasutuse skaalal B-klassi, ülalpidamiskulud vähenevad ca 10329 eurot aastas.

22.09.22

Kostivere noortekeskuse ja päästehoone ehitus

Projekti elluviija: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti number: 2.01.21-0253

Projekti läbiviimise aeg: 1.07.2021-31.12.2023

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus. Kliima programm.

Projekti maksumus: 1 800 000 eur, millest toetus 720 000 eur (40%)

Endises Kostivere katlamajas paiknenud noortekeskus ja päästekeskus saab uue liginullenergiale vastava hoone. Lammutatakse kaks hoonet: Urke tn 4 asuv Kostivere noortekeskuse ja päästekeskuse hoone ja Mõisa tee 2/1 asuv Kostivere mõisa külge ehitatud nõukogude aegne hoone.

Uus noortekeskuse ja päästekeskuse hoone ehitatakse Urke tn. 4 asuva hoone asemele, Mõisa tee 2/1 asuva lammutatava hoone koht haljastatakse.

 

22.09.22

Neeme lasteaia energiatõhusamaks muutmine

Projekti läbiviija: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: Kliima.2.01.20-0162

Läbiviimise aeg: 01.11.2021-31.12.2023

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti maksumus: 229 000 eur, millest toetuse suurus 105 340 eur (46%).

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord alusel soojustati Neeme lasteaia hoone vundament, seinad, pööning ja katusele paigaldati päikeseelektri jaam võimsusega 5 kW.

Projekti raames saavutati energiasääst ja kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemine. Hoone viidi vastavusse C energiaklassiga, projektiga saavutati aastas rahaline kokkuhoid vähemalt 3891 eurot. 

8.06.23

Vajadustele vastavate hoolekandeteenuste tõhusam korraldamine ja pakkumine Jõelähtme vallas

   

Projekti elluviija: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti eesmärk: Tööealiste hoolduskoormusega inimeste ja erivajadustega inimeste võimestamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks on tagatud vajadustele vastavad hoolekandeteenused.

Projekti periood: 03.01.2022 - 31.12.2023

Projekti maksumus: 330 766,52 eurot, millest ESF toetus 248 074,89 (75%)

Projekti tulemusena on vähendatud 60 tööealise inimese hoolduskoormust ja 20 tööealisele erivajadusega inimesele on osutatud nende soove ja vajadusi arvestavaid hoolekandeteenuseid.

Tulemusteni jõudmiseks:

 • Lähtutakse abi pakkumisel abivajadusest ja kujundatakse hoolekandeteenuse sisu vastavalt igale inimesele ja/või tema leibkonnale. Selle eelduseks on olemasolevate, sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud kohustuslike sotsiaalteenuste kombineerimine, teenuskomponentide lisamine, et iga abivajaja saaks oma vajadustele vastavat abi.
 • Abivajaduse hindamine viiakse läbi terviklikult ja korduvhindamine teenuse osutamise perioodil regulaarselt. Korduvhindamine loob eelduse sihitatud abi osutamiseks (inimene saab teenust sellises mahus ja nii kaua, kui see on vajalik) ning on seega nii inimese kui ka kohaliku omavalitsuse huvides.
 • Sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
 • Hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hoolekandetöötajad, kes on erialase väljaõppega või koolitatakse tööle asudes ja võimaldatakse regulaarset enesetäiendust.
 • Hoolekandetöötajatele tagatakse kvaliteetne tööalane toetus töönõustamise ja supervisoonidega. Hoolekandeteenuseid osutatakse vajaduse korral ka õhtusel ajal, nädalavahetuseti ja riigipühadel. Hoolekandetöötajatele võimaldatakse kaasaegsed töövahendid, mis lihtsustavad aruandlust ja annavad sisendi teenuse osutamise ressursside pidevaks analüüsimiseks.
 • Teenuse kasutajatele ja abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused või korraldatakse transporditeenus.
 • Olulist rõhku pööratakse teavitus- ja kaasamistegevustele: info teenuste kohta tehakse kättesaadavaks ka muukeelsetele vallaelanikele ning puudespetsiifikat arvestavaks. Kujundatakse infolehed ja -plakatid, teavitatakse valla erinevate infokanalite kaudu, jagatakse teavet koostöövõrgustiku abil (külavanemad, perearstid jm tervishoiuteenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet ja rehabilitatsiooniasutused, haridusasutused, Töötukassa, kohalikud tööandjad), teavitatakse proaktiivselt otsekontaktide vahendusel võimalikke abivajajaid. Selgitatakse kiirabi, politsei, Päästeameti ja Häirekeskusega koostöös välja vallaelanikud, kes operatiivse abi asemel vajaksid hoolekandeteenuseid ja nõustamist.
 • Võetakse kasutusele läbimõeldud kasutajasõbralik tagasisidesüsteem hoolekandeteenuste kasutajate rahulolu hindamiseks ja teenuste osutamise paremaks korraldamiseks.
 • Suure hooldusvajadusega teenuse kasutajatele tagatakse turvalisus ja järelevalve nutikate seadmetega (nn koduandurid), mis kombineerituna koduhoolduse, isikuhoolduse ja päevahoiuga võimaldavad ennetada hoolekandeasutusse paigutamist ka raskemate terviseseisundite korral.

 

16.04.24

PILOOTPROJEKT "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024"

      

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024"

Projekti periood: 01.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti maksumus: projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse suurus on 287 070 eurot.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed alates 16. eluaastast, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti kaudu on võimalik toetada vajadusel ka nende lähedasi.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Isikukeskse teenuse osutamiseks, on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projekti sihtrühma suuruseks Jõelähtme vallas on 25 inimest. Selleks, et sihtrühma kuuluja saaks projektiga liituda, palume võtta ühendust Jõelähtme Vallavalitsuse projekti koordinaatoriga: Kati Narusberg, tel 5382 4862, e-post: kati.narusberg@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Seotud failid: 
ISTE Hinnakiri

28.10.22

Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks

Toetuse saaja: Raasiku Vallavalitsus 

Osalejad: Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Kuusalu vald ning Loksa linn, samuti SA Kiusamisvaba Kool, Koolitervishoid OÜ, Kehra Tervisekeskus OÜ ja Papaver Teenused OÜ

Projekti kestvus03.05.2022–30.04.2024

Rahastaja: EMP ja Norra toetus 

Programm: Eesti ning Euroopa Majanduspiirkonna riikide Norra, Islandi ja Liechtensteini koostööprogramm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine"

Meede: Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Projekti maksumus:  Projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse summa on 244 807,00 eurot (100%).

Projekti eesmärgiks on laste ja perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi parandamine. Projekt keskendub laste toevajaduse varase märkamise ning toetamise tõhustamisele. Kohaliku tasandi tugiteenuseid tuleb osutada nii, et jõuda lapse ja vanemate jaoks lihtsa ja loogilise süsteemini, kus abi osutatakse proaktiivselt, koordineeritult ja tõhusalt valdkondade ja KOV-de üleselt.

Projekti tulemusena luuakse ja piloteeritakse Ida-Harjumaa KOV-e ühendav integreeritud hariduse-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkondade ülene juhtumikorralduse koostöömudel, mis tõhustab abivajaduse varast märkamist ja toe pakkumist, leevendab tugispetsialistide puudust väiksemates KOVdes ja vähendab teenuste killustatust. Lisaks luuakse hindamisinstrumentide tööriistakast ja pakutakse koolitusi põhikoolide õpetajatele ning HEV koordinaatoritele lapse toevajaduse varajaseks märkamiseks ning koolitatakse HEV koordinaatoreid peamistes sotsiaal- ja lastekaitse teemades.