28.11.22

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud MPG AgroProduction OÜ (registrikood 14395640; aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa tn 2a-8, 11415) 18.11.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse.

Käitise tootmisterritoorium asub aadressil Nuudi tee 83, Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond (katastritunnus: 24504:004:0782, tootmismaa 100%, registriosa 10033802). Ettevõte põhitegevusalaks on laadungikäitlus (EMTAK kood 52241). MPG AgroProduction OÜ kavatseb tegeleda laevade regulaarse puistekauba (kivisüsi kuni 5 miljonit t/a) lastimise ja lossimisega koos vahepealse ladustamisega. Lastimine ja lossimine toimub Muuga sadama kaidel nr 31, 32, 33. Sütt hoitakse (vahepeal) kahel platsil pindalaga umbes 60 000 m2 (6 hektarit). Laoplatsil kavatsetakse hoiustada maksimaalselt 150 000 tonni sütt.
Ettevõte taotleb keskkonnaluba, kuna tegeletakse lastimise ja lossimisega ja selle käigus eralduvate osakeste (PM-sum) heitkogus on üle 1 tonni aastas. Lisaks juhitakse sademevett suublatesse. Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse KSR Metall OÜ (registrikood 14639964, aadress Aarde tn 14, Maardu linn 74114 Harju maakond) (edaspidi ettevõte) 24.10.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse metallijäätmete kogumiseks ja käitlemiseks aadressil Linnuka tee 4 (katastritunnus 24501:001:0345) ja osaliselt Linnuka tee 2 (katastritunnus 24501:001:0346), Liivamäe küla, Jõelähtme vald. Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1015206 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Bulk & Tank OÜ (registrikood 10355796, aadress Hoidla tee 15, Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond) 31.10.2022 esitatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/332319 (edaspidi keskkonnaloa) muutmise taotluse. Keskkonnaloa muutmistaotluse kohaselt hakatakse Muuga sadamas Harjumaal Jõelähtme vallas Uusküla külas kinnistutel Muuga sadam 302 (registriosa nr 13885302, katastri nr 24504:004:1161), Muuga sadam 304 (registriosa nr 10033602, katastri nr 24504:004:0559) ning kaide nr 31, 32 ja 33 piirkonnas käitlema uut tüüpi kaupu: kivisüsi 100 000 t/a, klaas 10 000 t/a, väetised 20 000 t/a.
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teavitab, et on võtnud menetlusse ja on valminud Wooluvabrik OÜ (Registrikood 14345725; aadress Pojengi tee 10, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond) veeloa nr L.VT.HA-171918 pikendamise eelnõu. Veeluba pikendatakse Linnamäe paisul Jägala jõe paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks kuni uue veeloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuid mitte kauemaks kui 31.12.2024.
Taotlus vaadatakse läbi avatud menetluse käigus. See tähendab, et enne otsuse tegemist anname huvitatud osapooltele ja isikutele, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, võimaluse avaldada taotluse kohta arvamust ja esitada vastuväiteid. Sellega seoses avaldame teate taotluse menetlusse võtmise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded. Tulenevalt kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnariski või keskkonnahäiringu eeldatavast vähesusest ja piisava avaliku huvi puudumisest, ei avaldata teadet kohalikus ega maakondlikus ajalehes. Teavitame keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest kavandatava tegevuse asukohaga piirnevate kinnisasjade omanikke. Taotlus ja sellega seotud materjalid edastatakse arvamuse saamiseks ka kohalikule omavalitsusele.

Kui huvitatud osapooled ja isikud, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, esitavad meile arvamusi ja vastuväiteid, anname Wooluvabrik OÜ-le võimaluse nendega tutvuda ja anda omapoolne vastus. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste avalik arutelu.
Materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Thermory ASi (registrikood 10278819; aadress Lõõtsa tn 1a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415; edaspidi ka ettevõte) 20.06.2022 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV/324637 muutmise taotluse. Ettevõtte käitis asub Harjumaal Loo alevikus Järve tee 4 (katastritunnus 24501:001:1036; sihtotstarve 100% tootmismaa), Saha tee 25 (katastritunnus 24504:003:0363; 90% tootmismaa, 10% ärimaa), Liivamäe külas Linnuka tee 14 (katastritunnus 24501:001:0735; 80% tootmismaa, 20% ärimaa) ja Linnuka tee 12
(katastritunnus 24501:001:0734; 80% tootmismaa, 20% ärimaa) kinnistutel.
Thermory AS-ile on väljastatud tähtajatu kehtivusega keskkonnaloa nr L.ÕV/324637, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku. Ettevõtte põhitegevusalaks on saematerjali töötlemine (EMTAK kood 16101) ja muud tegevusalad, millele luba taotletakse, on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine (EMTAK kood 16232) ning auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Käitises toimub puitmaterjali töötlemine eesmärgiga toota termopuidust terrassi-, voodri- ja põrandalaudu, saunamaterjali jm. Puitmaterjali kavandatav tootmismaht on 4 500 m3/a.
Käitises on kokku 13 heiteallikat: katlamajade korstnad (5 tk) ja puidu termilise töötlemise termoahjude väljalasud (8 tk). Ettevõte katlamajad ja termoahjud töötavad ööpäevaringselt kõik päevad aastas. Käitise põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus
on 8,85 MWth ning põletusseadmete tarbeks planeeritakse aastas tarvitada kuni 4 800 tonni puidujäätmeid ning 3 400 tuh m3 maagaasi.
Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses olemasoleva katlamaja (heiteallikas SA-1) rekonstrueerimisega. Võrreldes olemasoleva loaga muutuvad heiteallika SA-1 parameetrid ning heiteallikast väljutavate saasteainete heitkogused. Samuti suureneb katlamajas (heiteallikas SA-2) tarbitav kütuse kogus (loaga lubatud 300 t/a, taotletav kogus 1800 t/a).
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing Atar (registrikood: 11020106, aadress: Mai põik 4-7, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) (edaspidi ka ettevõte) 16.05.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1012512-3. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks. Käitluskoht asub aadressil Hansu (katastritunnus 24504:004:0680), Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Ettevõte tegevuse eesmärgiks on mineraaljäätmete ja pinnaste fraktsioneerimine, peenestamine ning nende ringlussevõtt või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda SIIN.

 

 

 

Toimetaja: MAILIS ENTAL