3.06.24

KESKKONNALOA TAOTLUSTE AVALIKUSTAMISE TEATED

 

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud OÜ RDS Grupp (registrikood 14137688; aadress Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Järveotsa tee 35a-77, 13520) 17.05.2024 esitatud taotlusmaterjalid (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 17.05.2024 nr DM- 128170-4 all). Keskkonnaluba taotletakse aadressil Harju maakond, Jõelähtme vald, Maardu küla, Veski tee 10 (katastritunnus 24501:001:1902; sihtotstarve: tootmismaa 100%) asuvale käitisele.
Keskkonnaloaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku.
Loa taotleja ärinimi on OÜ RDS Grupp (registrikood 14137688). Käitise põhitegevuseks on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611). Tegevusalad, millele luba taotletakse on metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAK kood 25611) ja auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK kood 35301). Käitise heiteallikateks on üks haavelkambri ja värvimisala ventilatsiooniava ja üks põletusseadme korsten. Põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 0,035 MWth, kütusena plaanitakse kasutada aastas kuni 15,5 tonni halupuid. Ettevõte planeerib kasutada aastas kuni 8,344 tonni kemikaale, millest eraldub aastas kuni 2,585 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Käitis taotleb tähtajatu kehtivusega keskkonnaluba, sest käitise heiteallikatest välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogus ületab keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba" lisas toodud künnist.
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (registrikood 10450572, aadress Harju maakond, Jõelähtme vald, Rebala küla, Loovälja tee 125) 29.04.2024 esitatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse nr TKL/1016290-3. Ettevõttele on antud keskkonnakompleksluba nr L.KKL.HA-18510 Tallinna Prügila käitamiseks aadressil Jäätmekeskus, Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond.
Ettevõte taotleb keskkonnakompleksloa muutmist seoses käideldavate jäätmekoodide ja jäätmemahtude täpsustamisega, käitlustoimingute muutmisesega, lisaks EMAS registreeringuga ning prügilasse ladestatavate tavajäätmete koguse suurendamise sooviga olemasolevalt 170 000 t/a koguselt uuele 203 155 t/a (kavandatava tegevuse lühikirjeldus KeÜS § 47 lg 1).
Taotlusega võimalik tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud HHLA TK Estonia AS (registrikood 10189553, aadress Veose tn 16, Maardu linn, Harju maakond) 25.03.2024 esitatud nõuetekohase vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) nr L.VV/330603 muutmise taotluse.
Keskkonnaamet on 11.04.2018 korraldusega nr 1-3/18/940 andnud tähtajatu keskkonnaloa nr L.VV/330603 tuules lenduvate puistekaupade lastimiseks ja lossimiseks Muuga sadama kaidel nr 11, 12, 13, 14, 15,16 ja 17. Keskkonnaamet muutis 27.03.2024 korraldusega nr DM-127921- 2 keskkonnaluba, lisades keskkonnaloale õiguse väljalaskme Muuga sadam ja Ferry 2 (TL545) kaudu sademevee Muuga lahte (VEE3127040) juhtimiseks.
HHLA TK Estonia AS taotleb keskkonnaloa nr L.VV/330603 muutmist, et lisada keskkonnaloale Harju maakonnas Maardu linnas Muuga sadam 219 (registriosa number 13892702, katastritunnus 44603:001:0076) kinnistul Muuga sadama kailt nr 17 kahest sademevee väljalasust sademevee Muuga lahte juhtimine. Taotluse kohaselt koguneb
sademevesi kõva kattega konteinerterminali alale, millel on restkaevud ja sademeveesüsteem. Valgala kokku on 19,35 ha. Sademevee puhastamiseks kasutatakse õli- ja liivapüüdureid (kokku 8 tk).
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Prügiproff OÜ (registrikood 14599727, aadress Punane tn 40, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 10.03.2023 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1009788-4, millega ettevõte taotleb jäätmete taaskasutamist ja tema käitluskoht asub aadressil Kople (katastritunnus 24504:004:0460), Kallavere küla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Ettevõtte tegevus seisneb jäätmete sorteerimises, purustamises ning vaheladustamises.
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing Atar (registrikood: 11020106, aadress: Mai põik 4-7, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) (edaspidi ka ettevõte) 16.05.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1012512-3. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks. Käitluskoht asub aadressil Hansu (katastritunnus 24504:004:0680), Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Ettevõte tegevuse eesmärgiks on mineraaljäätmete ja pinnaste fraktsioneerimine, peenestamine ning nende ringlussevõtt või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda SIIN.