16.05.23

Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on 23.02.2022 kirjaga nr 6-3/21/5873-49 tunnistanud nõuetele vastavaks Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi. 

KMH programmi ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda SIIN.


Taustainfo:
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Maardu III uuringuruumi piirides lubjakivikarjääri avamine ja ehituslubjakivi kaevandamine arvestusliku keskmise aastase kaevandamise mahuga 300 000 m3. Kaevandamise määr 300 000 m3/a iseloomustab pikaajalist (30 aasta) keskmist tootmismahtu, sh arvestades karjääri avamiseks vajalike ettevalmistustööde ja reaalse tootmismahu saavutamiseks kuluvat aega ning kaevandatava varu ammendumisel karjääri korrastamiseks kuluvat aega. Lühema perioodi vältel on võimalik saavutada maksimaalne kaevandamise maht 500 000 m3 aastas, võttes arvesse maavara varu ja tehnilist võimekust. 

Arendaja taotleb kaevandamisluba 30 aastaks. Maardu III uuringuruumi pindala on 156,44 ha ning see asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Maardu külas katastriüksustel Viimsi metskond 72, Viimsi metskond 73 ja Pruuli. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 05.04.2021 kirjaga nr 6-3/21/5873-2.

KMH eesmärk on:

  • anda teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta;
  • anda teavet kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, et
  • vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning
  • edendada säästvat arengut.

KMH tulemusi kasutatakse kaevandamisloa andmise üle otsustamisel, sh loatingimuste määramisel. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert või eksperdirühm koos arendajaga.

KMH programm on keskkonnamõju hindamise lähteülesanne, mille otsustaja on tunnistanud nõuetele vastavaks (st piisavaks ja asjakohaseks), et viia läbi keskkonnamõju hindamine. KMH programmi alusel koostab KMH juhtekspert ja eksperdirühm koos arendajaga KMH aruande, mis võtab kokku kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste keskkonnamõju hindamise tulemused. KMH aruanne avalikustatakse, st korraldatakse vähemalt 30-päevane avalik väljapanek ja seejärel avalik arutelu. KMH aruande valmides antakse teile teada avaliku väljapaneku toimumisest, mille raames on aruande ja asjakohaste igaühel õigus tutvuda dokumentidega, esitada aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi ning saada neile vastuseid. Esitatud ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi analüüsitakse ning asjakohaste märkuste alusel täiendatakse KMH aruannet. Lisateavet KMH protsessi kohta leiab siit.

 

Kontaktandmed:
· Arendaja on Paekivitoodete tehase osaühing, kontaktisik Vladimir Libman, telefon
621 2498, e-post paekivi@limestone.ee.
· Otsustaja (keskkonnaloa andja) on Keskkonnaamet kontaktisik Egle Alt, telefon
5697 0213, e-post info@keskkonnaamet.ee.
· Keskkonnamõju hindaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER, juhtekspert Aadu Niidas,
telefon 668 1013, e-post aadu@steiger.ee.

 

 

Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks tunnistamise teade

Keskkonnaamet teatab, et on 04.08.2020 kirjaga nr 6-3/20/3072-23 tunnistanud nõuetele vastavaks Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi. 

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jätkata Jõelähtme jõel Lundi paisul senist paisutamist rekreatsiooni eesmärgil. Lundi pais asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Koogi külas Jägala-Joa tee 33 kinnistul (katastritunnus 24504:008:1470). Taotletav paisututustase on normtingimustes ca 2,5 m looduslikust tasemest.


Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Kristy Käärid, telefon 674 4809, e-post kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee).
Arendaja on Navigor OÜ (registrikood 11912520, aadress Kose tee 22a, Pirita linnaosa, Tallinn, 12011, kontaktisik Reimo Raid, e-post reimo.raid@calisto.ee, telefon 501 6190).
Juhtekspert on LEMMA OÜ (registrikood 11453673, aadress Värvi tn 5, Tallinn, 10621, kontaktisik Piret Toonpere, e-post info@lemma.ee, telefon 505 9914).


KMH programmi1 ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega ning muude asjasse puutuvate materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.