21.05.24

Koduteenus

Koduteenus on Jõelähtme Vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, sealhulgas:

  1. eluaseme korrastamine isikule kuuluvate vahenditega;
  2. riiete korrastamine (triikimine, parandamine või parandamise korraldamine) ja pesemine või  pesemise korraldamine;
  3. abistamine küttematerjali tuppa toomisel, kütmisel ja tuha väljaviimisel;
  4. toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmine; toiduainete tuppa toomine hoidlast;
  5. abistamine toidu valmistamisel;
  6. abistamine vee tuppa toomisel;
  7. terviseabi korraldamine;
  8. muu asjaajamine ja abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

Koduteenuse saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Teenuse osutamise vajaduse väljaselgitamiseks teeb vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist koos valla päevakeskuse sotsiaaltöötajaga kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitatakse välja teenuse osutamise soovitava algusaja, koha ja mahu. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitatakse inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid.

Koduteenust osutab vahetult Jõelähtme Valla Päevakeskuse koduhooldajad.

Koduteenuse osutamise eest võib vallavalitsus võtta tasu, mille suuruse kehtestab vallavalitsus korraldusega juhtumipõhiselt.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas 

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

Koduteenuse omaosaluse hinnakiri