3.01.23

Lapsehoiuteenuse toetus

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsevanema või hooldaja asemel lapse arendamise, hooldamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoiuteenuse osutaja on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on piirkonna maavalitsuse poolt väljastatud kehtiv tegevusluba, või kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse. 

Lapsehoiuteenuse toetus määratakse ja makstakse kui toetuse taotleja ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja ka toetuse taotlemise ajal Jõelähtme vald ning kui laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja kuid on registreeritud Jõelähtme valla haldusterritooriumil asuva munitsipaallasteaia järjekorda. Toetust on õigus saada lapsevanemal, kelle laps ei saa lasteaiakohta „Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldusel" märgitud ajaks.

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse, isikut tõendava dokumendi, teenuse pakkuja poolt esitatud arve, kus on eraldi välja toodud kohatasu ja toiduraha maksumus ning teenuse eest maksmist tõendava dokumendi. Kui teenuse taotlus esitatakse elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatult, ei ole vaja lisada isikut tõendavat dokumenti.

Kui vallavalitsusel ei ole 1,5-7 aastasele lapsele pakkuda kohta valla haldusterritooriumil asuvas lasteaias on lapsevanemal õigus saada teenuse toetust kohatasu maksmise hüvitamiseks alljärgnevalt:

1)      1,5-3 aastase lapse vanem tasub kohatasust 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Puudujääva osa kohatasust maksab Jõelähtme Vallavalitsus.

2)      4-7 aastase lapse vanemale makstakse toetust vallavalitsuse poolt kehtestatud määra alusel.

Kui vallavalitsusel on pakkuda koht haldusterritooriumil asuvas lasteaias 1,5-3 aastasele lapsele, kui lapsevanem esitab põhjendatud taotluse lapsehoiuteenusele, on taotlejal õigus saada toetust vastavalt kehtestatud määrale. Lapsevanema poolt kaetav osa on 20 % kohatasust. Kui vallavalitsusel on pakkuda kohta lasteaias 4-7 aastasele lapsele kuid lapsevanem soovib alustada või jätkata lapsehoiuteenusega, siis teenuse toetust ei maksta.

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt kehtestatud lapsehoiuteenuse toetuse määr on käesoleval aastal kuni 192 eurot kuus lapse kohta. Lapsehoiuteenuse toetuse määr on võrdne koolieelse eralasteasutuse toetuse määraga.

Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemise avaldus

 

 

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahastamine

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Lisaks on võimalus raske ja sügava puudega lapsele taotleda toetust lapse arengut ja toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks.

Toetust võib taotleda järgmistele toetavatele sotsiaalteenustele:

  • transporditeenus;
  • psüholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad, mis on lapsele rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud;
  • isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  • abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  • eluruumide kohandamine;
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetava sotsiaalteenuse saaja peab olema rehabilitatsiooniasutuse nimekirjas ning samuti olema aktiivne teenuste kasutaja. Iga 3 kuu järel esitab lapsevanem vallavalitsusele rehabilitatsiooniteenusel osalemise ning rahaliste vahendite kasutamise kohta ülevaate.

Riik eraldab vallavalitsusele riigieelarvest vastavalt raske ja sügava puudega laste arvule kindla piirsumma ulatuses lisatoetust, mida saab kasutada lapsehoiuteenuse ja/või toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks, kui teenusevajadus on suurem, kui rehabilitatsiooniplaani raames lapsele võimaldatakse. Kui teenuse vajaduse tõttu on kasutatud riigi poolt ette nähtud rehabilitatsiooniteenuse rahalised vahendid ning vallavalitsuse poolt eraldatav piirsumma ulatuses lisatoetus, siis vallavalitsus jätkab vastavalt eelarvelistele võimalustele teenuse rahastamist, kuid lapsevanema omaosaluseks sellisel juhul on kuni 20% teenuse osutamise hinnast. Samuti on lapsevanema maksta teenuse osutaja poolt määratud visiiditasu.

Raske ja sügava puudega lastele osutatud teenuste rahastamine toimub teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel ning lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus