25.10.23

MAAELU ARENDAMINE

Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus (HEAK) konsultandid nõustavad tasuta Jõelähtme vallas alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi, aitavad ka toetuste taotlemisel jms.

  Edukas rahastusprojekt saab alguse heast ideest ja läbimõeldud projektistEnne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks teha tahetakse (milline on lähteülesanne); milliseid ressursse on vaja projekti ellu viimiseks (kes-mida-millal-milliste vahenditega teeb) ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma (milline tulem tekib). Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti teostamine.
 Toetuste taotlemise abimaterjali näeb RTK veebilehelt: Toetusprojekti ABC: kasulik teada
 Projektitaotluse kirjutamist saab alustada alles peale eeltöö tegemist ja projekti läbimõtlemist!

 

MAAETTEVÕTLUSE INFO Maaeluministeeriumi veebilehel

Maaeluministeeriumi põhiline roll maaettevõtluse edendamisel on eel­kõige EL maa­elu arengule suunatud toetusprogrammide kavandamine ja elluviimine Eestis. Lisaks kavandab ja rakendab ministeerium maaelu puudutavat poliitikat, seades seejuures eesmärgiks tõsta maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet ja arendada sealset elukeskkonda.

 Alates 1.01.2023 alustas tööd Maaelu Teadmuskeskus (METK). Uus asutus täidab kõiki Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Põllumajandusuuringute Keskuse seniseid ülesandeid.

 

Maaelu arendamise ja maaettevõtluse toetused 2021-2027 kõik meetmed

 

Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Ameti (PRIA) toetused 

 Jõelähtme valla elanikke nõustab ja abistab tasuta PRIA Harjumaa teenindusbüroo.

PRIA veebilehel toetuste ajakava.

 

 

1) PRIA otsetoetused: põllumajanduse otsetoetused ning maaelu arengukava pindala- ja loomatoetused:

 

2) PRIA rahastusega Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) - (vt infot PRIA veebilehelt)

PRIA jagab osa enda maapiirkonna toetusi kohalike kalanduspiirkondade toetustena. PRIA meetmete toetuste taotlejaid nõustab ja abistab tasuta Harjumaa kalanduspiirkonna algatusrühm - Mittetulundusühing Harju Kalandusühing (www.harjukalandus.eu).

 

3) Innovatsioonivõrgustiku EIP-AGRI toetused

Eesti siht on liikumine innovaatilise teadmusmajanduse suunas. Innovatsioon on oluliseks prioriteediks ja sellele on suunatud ka üks arengukava eesmärkidest – toimiv tootja, töötleja, nõustaja ja teadlase vaheline koostöö, ajakohane teadus- ja arendustegevus ning teadmussiire. Koostöömeetme raames toetatakse Innovatsiooniklastrite ja uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamisega seotud projektide elluviimist.     

 

PRIA jagab osa toetustest kohalike tegevusgruppide abiga:

4) PRIA rahastusega LEADER meetme toetus - (vt infot PRIA veebilehelt)

 PRIA jagab osa maapiirkonna toetustest kohalike LEADER tegevusgruppide abil. PRIA LEADER meetmetest taotlejaid nõustab ja abistab tasuta Mittetulundusühing Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) - LEADER tegevusgrupp Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas.

 

 

Põhja-Harju Koostöökogu

 

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER- projektitoetus (LEADER meetme määrus)

 • LEADERi kohalikku projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmetes toodud tegevuste, sealhulgas koostööprojekti elluviimiseks -> Järgmine taotlusvoor avatakse 2023. aasta II poolel!
  • Toetatava projekti tegevus võib olla:
   • Tööde, teenuste ja kaupade ostmine, mis ei ole kohaliku tegevusgrupi toetusega seotud tegevuse osad;
   • Teostatavusuuringu koostamine;
   • Infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine ja paigaldamine;
   • Mootorsõiduki, masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmine ning paigaldamine;
   • Kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve  ehitusseadustikus kehtestatud korras ning muinsuskaitseline järelevalve muinsuskaitseseaduse alusel kehtestatud korras;
   • Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering);
   • Ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning ehitise parendamine;
  • Uuendusena rahastatakse lisaks ka sotsiaalvaldkonna projekte:
   • pikaajalise hoolduskoormuse vähendamine;
   • kogukonnateenuste arendamine;
   • sotsiaalse kaasatuse suurendamine jms. 

Maainfo - LEADER programmi info

PRIA meetmetest LEADERi kaudu antud toetused

 

Maaelu arendamise ja maaettevõtluse toetused 2021-2027 kõik meetmed

 

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

 

EL-i LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) 

 • Strateegilised integreeritud projektid -> Eeltaotluse esitamise tähtaeg oli 8.09.22, täistaotluse tähtaeg 7.03.23!
 • Tehnilise abi projektid
 • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 
 • Ringmajandus ja elukvaliteet 
 • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine 
 • Puhtale energiale üleminek