11.04.19

 

Detailplaneeringu algatamise taotlusele tuleb lisada lahendusskeem planeeringuga kavandatavast. Lahendusskeem peab visuaalselt kirjeldama kavandatavaid ehitusmahte. Lahendusskeem tuleb esitada  krundiplaanil või valla aluskaardil, millel näidata orienteeruvad hoonestusalad ja kavandatav hoonestuse kõrgus ning vajadusel muud hoonestuse eripära kajastavad parameetrid.

Toimetaja: KALEV ALGO