3.01.23

Planeerimisega seotud dokumendid

Planeeringu algatamise ettepaneku vorm

 

Detailplaneeringu algatamise taotlusele tuleb lisada lahendusskeem planeeringuga kavandatavast. Lahendusskeem peab visuaalselt kirjeldama kavandatavaid ehitusmahte.

Lahendusskeemi palume esitada  krundiplaanil või valla aluskaardil, millel tuleb ära näidata orienteeruvad hoonestusalad ja kavandatav hoonestuse kõrgus ning vajadusel muud hoonestuse eripära kajastavad parameetrid.

 

PLANK - üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu, mis koondab kokku kõik riigis kehtestatud planeeringud. Keskne andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud.

 

E-ehituse platvorm - E-ehituse platvorm on ehitise elukaare osaliste ja avaliku sektori infovahetuse kese. Kaasaegse ehitussektori mootoriks on info digitaalne tõrgeteta liikumine. E-ehituse platvormi ülesandeks on tagada pidev ja takistusteta ligipääs avalikule ehitusinfole ning võimaldada autoriseeritud isikutel spetsiifilist infot vaadelda, sisestada ja jooksvalt muuta ning täiendada.