1.02.23

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti „Vajadustele vastavate hoolekandeteenuste tõhusam korraldamine ja pakkumine Jõelähtme vallas"

Projekti periood: 03.01.2022 - 31.12.2023

Projekti maksumus: 330 766,52 eurot, millest ESF toetus 248 074,89 ehk 75%

Projekti eesmärk: Tööealiste hoolduskoormusega inimeste ja erivajadustega inimeste võimestamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks on tagatud vajadustele vastavad hoolekandeteenused.

Projekti tulemusena on vähendatud 60 tööealise inimese hoolduskoormust ja 20 tööealisele erivajadusega inimesele on osutatud nende soove ja vajadusi arvestavaid hoolekandeteenuseid.

Tulemusteni jõudmiseks:

 1. Lähtutakse abi pakkumisel abivajadusest ja kujundatakse hoolekandeteenuse sisu vastavalt igale inimesele ja/või tema leibkonnale. Selle eelduseks on olemasolevate, sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud kohustuslike sotsiaalteenuste kombineerimine, teenuskomponentide lisamine, et iga abivajaja saaks oma vajadustele vastavat abi. Abivajaduse hindamine viiakse läbi terviklikult ja korduvhindamine teenuse osutamise perioodil regulaarselt. Korduvhindamine loob eelduse sihitatud abi osutamiseks (inimene saab teenust sellises mahus ja nii kaua, kui see on vajalik) ning on seega nii inimese kui ka kohaliku omavalitsuse huvides.
 2. Sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
 3. Hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hoolekandetöötajad, kes on erialase väljaõppega või koolitatakse tööle asudes ja võimaldatakse regulaarset enesetäiendust. Hoolekandetöötajatele tagatakse kvaliteetne tööalane toetus töönõustamise ja supervisoonidega. Hoolekandeteenuseid osutatakse vajaduse korral ka õhtusel ajal, nädalavahetuseti ja riigipühadel. Hoolekandetöötajatele võimaldatakse kaasaegsed töövahendid, mis lihtsustavad aruandlust ja annavad sisendi teenuse osutamise ressursside pidevaks analüüsimiseks.
 4. Teenuse kasutajatele ja abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused või korraldatakse transporditeenus.
 5. Olulist rõhku pööratakse teavitus- ja kaasamistegevustele: info teenuste kohta tehakse kättesaadavaks ka muukeelsetele vallaelanikele ning puudespetsiifikat arvestavaks. Kujundatakse infolehed ja -plakatid, teavitatakse valla erinevate infokanalite kaudu, jagatakse teavet koostöövõrgustiku abil (külavanemad, perearstid jm tervishoiuteenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet ja rehabilitatsiooniasutused, haridusasutused, Töötukassa, kohalikud tööandjad), teavitatakse proaktiivselt otsekontaktide vahendusel võimalikke abivajajaid. Selgitatakse kiirabi, politsei, Päästeameti ja Häirekeskusega koostöös välja vallaelanikud, kes operatiivse abi asemel vajaksid hoolekandeteenuseid ja nõustamist.
 6. Võetakse kasutusele läbimõeldud kasutajasõbralik tagasisidesüsteem hoolekandeteenuste kasutajate rahulolu hindamiseks ja teenuste osutamise paremaks korraldamiseks.
 7. Suure hooldusvajadusega teenuse kasutajatele tagatakse turvalisus ja järelevalve nutikate seadmetega (nn koduandurid), mis kombineerituna koduhoolduse, isikuhoolduse ja päevahoiuga võimaldavad ennetada hoolekandeasutusse paigutamist ka raskemate terviseseisundite korral.

 

 

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas"

Meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" 

Projekt "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas "

Projekti number: 2014-2020.2.02.19-0209

Projekti periood: 01.01.2020-31.12.2021

Projekti maksumus kokku: 198 910,00 eurot, millest ESF toetus on 149 182,50 eurot - 75%.

 

Projekti eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks 

Projekti tulemusena on tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli toel vähendatud vähemalt 60 tööealise inimese hoolduskoormust ning vähemalt 50% neist on tööturul.

Projekti tulemuseni jõudmiseks:

 • Arendatakse välja ja võetakse kasutusele tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudel.
 • Pakutakse hoolduskoormusega inimestele nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
 • Mudeli järjepidevaks arendamiseks kaasatakse ekspert, kogutakse ja analüüsitakse järjepidevalt tagasisidet ning tehakse vajalikke parandusi.
 • Hoolduskoormusega inimestele ja hooldusvajadusega inimestele, samuti abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused.
 • Jõelähtme valla päevakeskuses Kostivere alevikus Mõisa tee 2a-3 remonditakse ruumid hooldustoimingute ja päevahoiuteenuse osutamiseks. Täna päevakeskusena kasutatavasse hoonesse luuakse remondi tulemusena uus ligipääsetav sissepääs ning kohandatud pesemis- ja tualettruum, mis on vajalikud päevahoiuteenuse osutamiseks ja hooldustoiminguteks.
 • Mudeli sisuks olevate integreeritud hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hooldustöötajad, kellele kindlustatakse vajalik väljaõpe ja motiveeriv töötasu.

Lisainfo: Pilleriin Kurg 5300 1542, pilleriin.kurg@joelahtme.ee

 

PILOOTPROJEKT "ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES"

 

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.01.2022 – 31.12.2024.

Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 25 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Jõelähtme Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga: Anne Jegorova, tel: 528 6497, e-post: anne.jegorova@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Seotud failid: 
ISTE Hinnakiri

 

 

Euroopa Liidu rahastatud projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" on lõppenud.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" I taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas"

Projekti number 2014-2020.2.05.18-0148

Projekti periood 01.08.2018-31.07.2019

Projekti maksumus kokku on 18 744 eurot, millest ERF toetus on 15 932,40 eurot ja Jõelähtme Vallavalitsuse omaosalus kuni 2 811,60 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

 

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" II taotlusvoor

 

Projekt „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Jõelähtme vallas (II voor)"

Projekti number 2014-2020.2.05.19-0184

Projekti periood 01.08.2019 - 31.07.2020

Projekti maksumus kokku on 14 032,00 eurot, millest ERF toetus on 11 927,20 eurot (85%) ja Jõelähtme Vallavalituse omaosalus 2 104,80 eurot.

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist; hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks.

Projekti tulemusena on kohandatud 3 tööealise puudega inimese eluase erivajadustele vastavaks ning loodud paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.