Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

8.12.20

Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noori noorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud välja uuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.

Programmi kestvus: 02.01.2019 kuni 31.12.2020.

Programmi maksumus: maksimaalselt 423 289 eurot.

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu, sh:

• Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.

• Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused) koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.

• YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuberit, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).

• Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).

Tulemused: rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori on kaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on 60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.

Lisainfo kodulehtedelt:

Anija Vallavalitsus https://anija.kovtp.ee/vallavalitsus

Jõelähtme Vallavalitsus http://joelahtme.kovtp.ee/

Kose Vallavalitsus https://www.kosevald.ee/

Maardu Linnavalitsus http://maardu.kovtp.ee/

Raasiku Vallavalitsus http://raasiku.kovtp.ee/

Rae Vallavalitsus https://www.rae.ee/

Viimsi Vallavalitsus https://www.viimsivald.ee/

Vastutaja: Anija Vallavalitsus.

Kontaktisik: Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja Noorteamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.

Infohundi esimene reklaam, mis on suunatud noortega töötavatele spetsialistidele.
Videos rändame aastasse 2035 ja teeme algusaegadele tagasivaate. Reklaamis on lühiülevaade võimalustest, mida meie mudel noorsootöötajatele pakub.
Esimesed liitujad 2020 aasta lõpuks on kõik meie koostöögruppides (Saaremaa, Muhu, Hiiumaa, Harjumaa, Järva vald) noortega töötavad spetsialistid

Toimetaja: KALEV ALGO