Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas

Välireklaami paigaldamise eeskirja ning reklaamimaksu kehtestamine Jõelähtme vallas

PTK 2 REKLAAMIMAKS

§ 4.   Reklaamimaks

  Reklaamimaks on Jõelähtme valla (edaspidi valla) territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv kohalik maks (edaspidi maks).

§ 5.   Maksu objekt

  Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse valla haldusterritooriumil:
  1) avalikus kohas (tänavatele, sellega külgnevatele aladele, väljakutele, hoonete välisseintele, rajatisele jms) ja/või mis on avalikust kohast jälgitav reklaam (näiteks aknale paigutatud tänavale suunatud reklaam);
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel avalikkusele suunatult;
  3) ühissõiduki või takso välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatud, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Jõelähtme vallas või kes teostab Jõelähtme vallas liini- või taksovedu või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle asukoht on äriregistri andmetel Jõelähtme vallas või kes teostab Jõelähtme vallas liini- või taksovedu;
  4) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

§ 6.   Reklaamimaksu mittekohaldamine

  (1) Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaam ja kuulutused;
  2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  3) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide mittetulundusliku tegevuse reklaam;
  4) teatrite, muuseumide ja näituste, samuti kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  5) reklaam kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed);
  6) krediidiasutuse nime ja logo paigaldamine sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaam sularahaautomaadi ekraanil;
  7) inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  8) enesereklaam;
  9) ehitisele, kus ettevõtja tegutseb, ja selle juurde kuuluvale krundile paigaldatud sama ettevõtja ärinimi, tegevuskoha tähistus ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, tegevuskoha tähistuse ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja kontaktandmed;
  10) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimine jäätmekogumisvahendil;
  11) teave majapidamise või ettevõtte asukohta juhataval suunaviidal, mis ei sisalda muud teavet lisaks majapidamise või ettevõtja ja/või ettevõtte nimele ja ettevõtte kaugusele;
  12) ühistranspordiloa omajale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimine selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava sõiduki välisküljel;
  13) pakendipunktil eksponeeritav reklaam;
  14) välireklaamikandja kanduril olev teave välireklaamikandja omaniku või otsese valdaja kohta (nime ja kontaktandmed);
  15) avaliku ruumi paigaldatud sponsorreklaam.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 14 nimetatud välireklaamikandjal määruse § 7 lõikes 4 nimetatud reklaami eksponeerimisel ei kohaldu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuerand.

§ 7.   Maksumäär

  (1) Üldine maksumäär on 0,35 eurot kalendripäevas või 10,00 eurot kalendrikuus ühe reklaampinna ruutmeetri kohta. Minimaalne reklaami avalikustamise periood on 10 kalendripäeva.

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaamimisel.

  (3) Loata paigaldatud reklaamile ja eksponeerimise tähtaega ületanud reklaamile, rakendatakse omavolilise või tähtaega ületava eksponeerimise aja eest kolmekordset maksumäära.

  (4) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijale krediiti või laenu ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale krediiti või laenu, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

  (5) Vallavalitsusel on õigus ettevõtluse arendamise eesmärgil ettevõtja taotluse alusel tähtajaliselt vähendada välireklaami maksu piirmäära, tingimusel, et ettevõtja äriregistri esmakandest pole möödunud kauem, kui üks aasta ning tema ettevõtlustegevus toetab valla üldist arengut.

§ 8.   Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul - avalikkusele suunatud reklaami pindala järgi;
  2) ruumilise reklaami puhul - objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

  (2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus järgmise täisruutmeetrini iga pinna osas eraldi. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

  (4) Iga välireklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi.

  (5) Reklaamimaks arvutatakse maksustatava väärtuse korrutamisel maksumääraga. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

§ 9.   Maksustamisperiood

  (1) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

  (2) Reklaamimaksu tasutakse iga reklaami eksponeerimise päeva eest maksustamisperioodil või alternatiivselt eksponeerimise kuu eest.

§ 10.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni maksuperioodi esimesel tööpäeval maksuhalduri ametiruumides või e-posti teel (lisa 1).

  (2) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (3) Maksudeklaratsioonil märgitakse:
  1) maksudeklaratsiooni number, milleks on vastava paigaldusloa number;
  2) maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
  3) maksuperiood;
  4) maksuobjekt;
  5) maksusumma arvutamise aluseks olevad andmed;
  6) maksusumma kokku;
  7) maksu tasumise kuupäev;
  8) kinnitus andmete õigsuse kohta;
  9) allkiri;
  10) maksudeklaratsiooni esitamise kuupäev.

  (4) Maksudeklaratsioon peab olema allkirjastatud maksumaksja või maksumaksja esindusõigusliku isiku poolt. Elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon allkirjastatakse digitaalselt.

  (5) Kui ühesugust reklaami eksponeeritakse korraga mitmel reklaamipinnal, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

  (6) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 10 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (7) Juhul kui maksumaksja ei ole tähtaegselt esitanud deklaratsiooni, määrab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma, tehes selle kohta maksuotsuse. Kui reklaam on paigaldatud käesoleva eeskirja vastaselt või ilma nõutava reklaamiloata, kus see on vajalik ning paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on eksponeeritud 3 (kolm) kuud.