Toetuste sisestamise iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Huvi- ja sporditegevuse toetus

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid.

KUIDAS TAOTLEDA

 • Sisene iseteeninduskeskkonda SPOKU.
 • Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus.
 • Lisa juurde maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad. Maksmist tõendaval dokumendil too selgituses välja lapse või noore nimi, kellele toetust taotletakse ja tasumise periood, mille eest tasutakse.
 • Vähekindlustatud leibkonda kuuluv taotleja esitab vormikohase avalduse vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Tutvu korraga siin.
 • Kui ei saa iseteeninduskeskkonna kaudu taotlust esitada, siis esitage taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-maili teel kantselei@joelahtme.ee
 • Taotluse esitamise tähtajad on uue määruse kohaselt

hiljemalt jooksva kalendriaasta

 • 31. juuli (jaanuarist kuni juunini toimunud tegevuste osas);

hiljemalt järgmise kalendriaasta

 • 31. jaanuar (juulist kuni detsembrini toimunud tegevuste osas).

TOETUSE MENETLEMINE JA MAKSMINE

 • Ühele taotlejale ühes kalendriaasta makstava toetuse maksimummäär on 224,00 eurot.
 • Toetuse eraldamisel arvestatakse lapsevanema/eeskostja/nooruki omaosaluseks 20% taotlevast summast.
 • Toetuse ühekordse väljamakse suuruseks on kuni 80% tõendatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 50% kehtestatud maksimummäärast.
 • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 30. kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.
 • Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 10. tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

TINGIMUSED TOETUSE SAAMISEKS

 • Taotlemise õigus on alates lapse 4. aastaseks saamisel järgnevast täiskuust kuni noore 20. aastaseks saamisel kalendriaasta lõpuni.
 • Toetust saavad taotleda 4 kuni 20-aastase lapse/noore lapsevanem/eeskostja ning 18-20-aastane nooruk.
 • Laps ja vähemalt ühe antud lapse lapsevanem/eeskostja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal. Juhul, kui valda registreeritakse hiljem, kui 1. jaanuar, arvestatakse toetust Jõelähtme valda registreerimisele järgnevast kuust, tingimusel, et ka järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on elukohaks Jõelähtme vald.
 • Toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi Jõelähtme valla ees.
 • Toetust ei maksta:
  • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli ringides osalemise eest;
  • Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavate asutuste huvi- ja spordiringide osalustasudele;
  • huvi-, sporditegevuse ja laagri osalustasudele, mille tegevuse toetamist on finantseeritud Jõelähtme Vallavalitsuse eelarvest toetuse taotlemise aastal;
  • huvi- ja sporditegevusele, millega tegeletakse õppeasutustes, kellega on Jõelähtme valla ja vastava kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud tegevuskulude katmise/finantseerimise leping.
 • Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või kui taotlus ei ole esitatud tähtajaks.

Seotud dokumendid:

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetus

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Taotlusvoorud toimuvad neli korda aastas - tähtajaga 5. veebruar, 5. mai, 5. august, 5. november.

 • Taotlus tuleb esitada SPOKU iseteeninduskeskkonnas arvestusega, et üritus toimub või projekt algab mitte varem kui üks kuu pärast taotluse esitamise tähtaega.
 • Eraldatav maksimaalne toetuse määr on 90% ürituse või projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot.

Toetust saab taotleda:

 • füüsiline isik;
 • juriidiline isik, välja arvatud äriühingud, korteri-, aiandus- ja garaažiühistud;
 • Jõelähtme valla haldusterritooriumil tegutsev mitteformaalne ühendus (ring, taidluskollektiiv jne) edaspidi taotleja.

Toetust antakse:

 • Jõelähtme valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo ja spordiürituste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks;
 • Jõelähtme vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
 • Jõelähtme valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel. Osalustasu käesoleva määruse tähenduses on stardimaks ja üritusel osalemiseks makstav registreerimistasu.

Toetust ei eraldata:

 • investeeringuteks, ehitamiseks, remondiks ja halduskuludeks;
 • inventari soetamiseks;
 • trahvide, kohtukulude, viiviste ja erisoodustusmaksude tasumiseks;
 • sõidukuludeks;
 • taotluse esitamiseks tähtajaks toimunud üritusteks ja projektideks.

Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti elluviimiseks. Taotleja kirjaliku pöördumise alusel on mõjuvatel põhjustel võimalik muuta projekti toimumise ajavahemikku jooksva eelarveaasta piires.

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande SPOKU iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast ürituse või projekti lõppemist.

Seotud dokumendid:

 

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
1) kultuur;
2) turism;
3) haridus;
4) sport ja terviseedendus;
5) noorsootöö;
6) külaelu;
7) tervis ja sotsiaalhoolekanne;
8) keskkonnakaitse;
9) seltsitegevus;
10) turvalisus.
 
Mittetulundustegevuse toetuse liigid on:
1) tegevustoetus – kogukonna ühistegevuste korraldamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval). Toetust makstakse kalendriaasta tegevuste katmiseks;
2) omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetus – vallapoolne rahaline toetus projektide, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, omaosaluse või kaasfinantseeringu toetamiseks. Omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul;
3) ürituste korraldamise toetus – ürituste, tegevuste korraldamiseks, mis on jätkuüritused või muutunud juba traditsiooniliseks, samuti ühekordsete ülevallaliste suurürituste korraldamiseks. Väiksemamahuliste ühekordsete projektide toetamine toimub Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise korra alusel. Ürituse korraldamise toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
4) elanikkonna turvalisuse tagamise toetus – tegevustoetus elanikkonna turvalisuse tagamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, näiteks pääste, elanikkonnakaitse ja riigikaitse. Toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
5) aastalõpu tegevustoetus küladele, alevikele – ühekordne toetus valla nendele küladele ja alevikele, kus on olemas kehtiva volitusega külavanem ning aktiivne küla-/ alevikuselts. Toetusliigi taotlemiseks eraldi taotlust esitama ei pea, samuti ei pea selle toetuse kasutamise kohta esitama aruannet. Vallavalitsuse ametnik teavitab toetuse saamise nõuetele vastavate külade/alevike küla-/alevikuvanemaid ning sõlmib nendega lepingud. 
 

Toetuse taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU

Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. 

Tutvu ka vabaühenduste eetikakoodeksiga.

Seotud dokumendid:

 

Tutvu ka Siseministeeriumi poolt levitatava ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJALIDEGA