3.01.23

Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Üldhooldusteenust osutatakse hoolekandeasutustes (hooldekodu, pansionaat, eakate kodu vms).

Üldjuhul tasub üldhooldusteenuse eest isik, kes teenust vajab ning tema seadusjärgsed ülalpidajad, kelleks on perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa ning täisealised esimese astme ülenejad ja alanejad sugulased. Isik, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa üldhooldusteenuse rahastamiseks ning kellel seadusjärgsed ülalpidajad puuduvad või seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik täies ulatuses maksta, on õigustatud taotlema üldhooldusteenuse osalist tasumist valla eelarvest.

Isik, kes soovib Jõelähtme Vallavalitsuse poolset osalist kohatasu maksmist, peab esitama vallavalitsusele taotluse, kus lisaks isikuandmetele on tarvis märkida seadusjärgsete ülalpidajate andmed, andmed taotleja ning tema seadusjärgsete ülalpidajate varade kohta, anda nõusolek nii taotleja enda kui tema seadusjärgsete ülalpidajate andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalametnik hiljemalt 1. novembriks läbi üldhooldusteenuse rahastamise korraldused, mille käigus kontrollitakse ka teenuse saaja ning tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku seisu. Kui kontrollitavate varanduslik seis on muutunud ning nad on võimelised maksma kohatasu suuremas summas kui varem, muudab vallavalitsus valla eelarvest makstava osa suurust, või lõpetab maksmise. Kui seadusjärgse ülalpidaja majanduslik olukord on halvenenud, on neil õigus taotleda valla eelarvest makstava osa suurendamist.

Vallavalitsus tasub puudujääva kohatasu, kui isik vajab üldhooldusteenust viivitamatult, kuid varalise olukorra väljaselgitamine nõuab aega. Kui isiku seadusjärgsed ülalpidajad ei ole ülalpidamiskohustusest vabastatud, on vallavalitsusel õigus neilt sisse nõuda valla poolt kaetud teenuse kulud. Kui isikul puuduvad rahalised vahendid, kuid ta omab vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda puudujääva osa kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni ning vallavalitsusel on õigus nõuda tehtud kulutuste hüvitamist.

Vallavalitsus võib jätta isiku taotluse rahuldamata kui isiku toimetulekut on võimalik tagada erinevate sotsiaalteenustega, kui ülalpidamiskohustuslane on võimeline ise hooldust tagama, kui isik ja/või tema seadusjärgsed ülalpidajad jätavad esitamata täiendavalt nõutud dokumendid, kui isikul on vara, mida ta keeldub võõrandamast või kasutusse andmast oma ülalpidamiskulude katmiseks. 

Üldhooldusteenust osutavad hoolekandeasutused Eestis leiad kodulehelt 1paigake.ee

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus