3.01.23

Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. 

Teenust osutatakse isikule, kes teenuse vajaduse tekkimise ajal viibib Jõelähtme valla territooriumil. Juhul kui isiku tegelik elukoht on Jõelähtme vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastatakse teenuse osutamine ja selle rahastamine eelnevalt vastava omavalitsusega.

Teenuse saamiseks võib isik esitada taotluse vallavalitsusele, kuid vallavalitsus on kohustatud teenuse korraldama ka taotlust esitamata. Spetsialist selgitab välja isiku abivajaduse ja selle põhjendatuse, teenuse osutamise sageduse ja mahu. Teenust osutatakse isiku nõusolekul. Vältimatu abi korral osutatakse isikule teenust koheselt. 

Teenuse määramisel võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid. Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:

  1. vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente või muid tõendeid, mis on vajalikud teenuse määramise osutamisel;
  2. taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
  3. teenust saama õigustatud isik ei osale aktiivselt talle teenuse määramisel;
  4. taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust teenuse määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
  5. teenuse vajadust on võimalik ja otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  6. teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused;
  7. teenuse saaja käitumine (ebaviisakas käitumine, agressiivsus, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) või teenuse saaja isikust tulenev muu objektiivne põhjus muudab teenuse osutamise võimatuks. 

Teenus on tasuta isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Jõelähtme vald. Juhul kui teenust vajab isik väljastpoolt Jõelähtme valda, kannab teenuse osutamisega seotud kulud isiku rahvastikuregistrijärgne omavalitsus.