Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, samuti need, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud (tekkivaid) rahalisi kohustusi täitma. Võlgnevuse tekkimise ohtu isikule hinnatakse lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse saamiseks. Sotsiaalvaldkonna ametnik hindab isiku abivajadust ja selgitab välja sobiva teenuse. Otsuse teenuse korraldamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus.

Teenus on sihtgrupile tasuta ja teenuse osutamise kulud kaetakse Jõelähtme valla eelarvest.

Võlanõustamisteenuse kohta saab lisainfot Eesti Võlanõustajate liidu veebilehelt.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus