3.01.23

Häirenuputeenus

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on aidata kaasa isiku turvalisuse tagamisele tema harjumuspärases keskkonnas, mis võimaldab tal kauem iseseisvalt kodus elada ja ennetada riske, mis võivad tekkida vähenenud toimetuleku võimega isikutel (nt eakatel, puudega või tervisprobleemidega inimestel jms) õigeaegse abita jäämise korral. Teenus leevendab pereliiget hooldavate tööealiste isikute hoolduskoormust ja aitab kaasa nende tööturul püsimisele või tööturule asumisele.

Teenuse sihtgrupp

Teenus on mõeldud isikule, kellel oma terviseseisundist, kõrgest east või erivajadusest tingituna on raskusi endaga toimetuleku või suhtlemisega, mille tõttu on tal suurem risk sattuda oma kodus või selle vahetus läheduses abitusse olukorda. Saamata õigeaegset ja operatiivset abi, võivad inimesed saada tervisekahjustusi või sattuda olukorda, mis otseselt ohustab nende elu (nt ootamatu arstiabi vajadus, kukkumine, ajutine liikumisvõimetus, siseruumidesse lõksujäämine jmt),päästeteenust vajavad situatsioonid (tulekahju, plahvatus jmt)või politsei väljakutse vajadus kuritegeliku tegevuse korral.

Terviseseisundi probleemid võivad olla seotud kuulmise, nägemise, suhtlemise, liikumise, kroonilise haiguse, valuga jms. Kroonilise haiguse all peetakse silmas muutunud terviseseisundit, mida ei ole võimalik ravida, kuid mille puhul on võimalik haiguse sümptomeid leevendada ja kontrolli all hoida (näiteks diabeet, hüpertooniatõbi, südame - veresoonkonna haigused, vähktõbi, allergia jms). Isiku abivajadus võib olla tingitud ka ajutisest (nt operatsioonist taastumine jms) või püsivast funktsioonihäirest või mitme funktsioonihäire kombinatsioonist.

Puuetega inimeste all mõeldakse inimesi, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab neil ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

 

Tutvu teenusega lähemalt