4.05.21

17. veebruarist 2020 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile kantselei@joelahtme.ee  hiljemalt 17. aprill 2020.

Hajaasustusega piirkonna hulka ei kuulu:

 1. linnad asustusüksustena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared;
 2. kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse asustusega aladeks määratud alad, kus elab rahvastikuregistri andmetel taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga üle 50 inimese;
 3. veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel;
 4. kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 24 lõike 2 alusel määratud keskkonnaministri käskkirjaga reoveekogumisalaks.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

NB! Erinevatele tegevustele tuleb esitada erinevad taotlused! (nt. kui samas majapidamises soovitakse ehitada nii juurdepääsuteed kui ka paigaldada veefiltreid tuleb esitada kaks erinevat taotlust).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);
 3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 4. taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 5. projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 6. projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti kuludest (toetuse osa 67%).

Toetuste andmisel on Jõelähtme vald eelistatud sihtrühmadeks valinud:

 • kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmetega majapidamised
 • liikumispuuet omavate isikutega pered
 • vanaduspensionärid

Toetuse andmise prioriteetseteks valdkondadeks (alates kõrgeimast) on Jõelähtme valla poolt määratud:

 • prioriteet nr 1 – veevarustussüsteemid
 • prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid
 • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
 • prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.  

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument : https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

Taotlemise tingimused ning taotlusvormid on kättesaadavad ka RTK kodulehel: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Lisainfo: Jõelähtme valla keskkonnanõunik Mailis Virve (mailis.virve@joelahtme.ee , tel. 60 54 857).

2020. aastal rahuldatud taotluste nimekiri:

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimetus

Toetus

1

Tarmo Kalju

Puurkaevu rajamine Jussi kinnistule aadressiga Jussi talu, Jõesuu küla, Jõelähtme vald, 74213, Harjumaa

5587,80

2

Meeli Tammoja

Tamme, Maardu küla/ puurkaevu rajamine

3694,38

3

Walter Hartwitch

Pihlaka talu, Loo küla, Jõelähtme vald, 74228 veevarustussüsteemi (puurkaevu) rajamine

1809,00

4

Renno Reinsalu

Suurekivi, Vandjala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74229 / Veevarustussüsteemid - joogivee puhastamine ja kvaliteedi parandamine

1797,01

5

Antti Aasma

Jussi talu (Parasmäe küla, Jõelähtme vald) majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine ja elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

2922,54

6

Antti Aasma

Jussi talu (Parasmäe küla, Jõelähtme vald) majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine ja elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

3545,64

7

Riina Agur

Peetri tee 7, Kostiranna küla, Jõelähtme kinnistule reoveepuhasti ja imbväljaku rajamine

5109,42

8

Arlis Roosi

Neeme, Metsavahi tee 10 Kanalisatsioonisüsteemi ja septiku ehitus

3218,21

 

Toimetaja: KALEV ALGO