3.01.23

Hooldajatoetus

 

Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine on täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldaja abistab hooldatavat tema õiguste ja kohustuste kandmisel. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded. 

Hooldajatoetuse maksmise eesmärgiks on tagada raske või sügava puudega täiskasvanud isikule ja puudega lapsele igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelvalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut. 

Hooldajatoetust on õigus taotleda isikul, kes on kantud rahvastikuregistrisse Jõelähtme valla elanikuna.

 

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestataud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu ning selle läbi jääb ilma sissetulekust ja sotsiaalkindlustusest.

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:

  1. puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
  2. puudega lapse hooldamise vajadus on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  3. taotleja on arvel Eesti Töötukassas.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetust ei määrata kui hooldusvajadusega täiskasvanud isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist on võimalik tagada sotsiaalteenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

Hooldajatoetuse maksmist korraldab ning toetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

 

Hooldajatoetuse tingimuste ja määrade kinnitamine

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise avaldus