Toetuste sisestamise iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Huvi- ja sporditegevuse toetus

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid.

KUIDAS TAOTLEDA

 • Sisene iseteeninduskeskkonda SPOKU.
 • Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus.
 • Lisa juurde maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad. Maksmist tõendaval dokumendil too selgituses välja lapse või noore nimi, kellele toetust taotletakse ja tasumise periood, mille eest tasutakse.
 • Vähekindlustatud leibkonda kuuluv taotleja esitab vormikohase avalduse vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks. Tutvu korraga siin.
 • Kui ei saa iseteeninduskeskkonna kaudu taotlust esitada, siis esitage taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatult kantseleisse e-maili teel kantselei@joelahtme.ee
 • Taotluse esitamise tähtajad on uue määruse kohaselt

hiljemalt jooksva kalendriaasta

 • 31. juuli (jaanuarist kuni juunini toimunud tegevuste osas);

hiljemalt järgmise kalendriaasta

 • 31. jaanuar (juulist kuni detsembrini toimunud tegevuste osas).

TOETUSE MENETLEMINE JA MAKSMINE

 • Ühele taotlejale ühes kalendriaasta makstava toetuse maksimummäär on 224,00 eurot.
 • Toetuse eraldamisel arvestatakse lapsevanema/eeskostja/nooruki omaosaluseks 20% taotlevast summast.
 • Toetuse ühekordse väljamakse suuruseks on kuni 80% tõendatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 50% kehtestatud maksimummäärast.
 • Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus 30. kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.
 • Toetus kantakse taotleja arvelduskontole 10. tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

TINGIMUSED TOETUSE SAAMISEKS

 • Taotlemise õigus on alates lapse 4. aastaseks saamisel järgnevast täiskuust kuni noore 20. aastaseks saamisel kalendriaasta lõpuni.
 • Toetust saavad taotleda 4 kuni 20-aastase lapse/noore lapsevanem/eeskostja ning 18-20-aastane nooruk.
 • Laps ja vähemalt ühe antud lapse lapsevanem/eeskostja on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud 1. jaanuari seisuga toetuse taotlemise aastal. Juhul, kui valda registreeritakse hiljem, kui 1. jaanuar, arvestatakse toetust Jõelähtme valda registreerimisele järgnevast kuust, tingimusel, et ka järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on elukohaks Jõelähtme vald.
 • Toetuse saajal ei tohi olla võlgnevusi Jõelähtme valla ees.
 • Toetust ei maksta:
  • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli ringides osalemise eest;
  • Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavate asutuste huvi- ja spordiringide osalustasudele;
  • huvi-, sporditegevuse ja laagri osalustasudele, mille tegevuse toetamist on finantseeritud Jõelähtme Vallavalitsuse eelarvest toetuse taotlemise aastal;
  • huvi- ja sporditegevusele, millega tegeletakse õppeasutustes, kellega on Jõelähtme valla ja vastava kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud tegevuskulude katmise/finantseerimise leping.
 • Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või kui taotlus ei ole esitatud tähtajaks.

Seotud dokumendid: