Huviharidus ja -tegevus kava 2023

Jõelähtme valla 2023. aasta huvihariduse ja -tegevuse kava võeti vastu 12.01.23.

Alates 2017. aastast toetab riik omavalitsusi täiendavate vahenditega, et tagada suurema hulga noorte ligipääs huviringidele.

Seadus sätestab, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7–19aastaste noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks (haridus- ja noorteamet). Kava loomisel on oluline, et esindatud oleksid kõik kolm valdkonda: sport, kultuur ja loodus- ning täppisteadused.

Kava loomise ja tegevuste elluviimise eesmärgiks on pakkuda Jõelähtme valla noortele kättesaadavat ja mitmekesisemat huviharidust ning -tegevust.

2022 aasta detsembrikuu jooksul said kõik valla elanikud esitada oma ideid ning soovitusi täiendava huvihariduse pakkumiseks. Kokku laekus 21 erinevat ideed, millest enamus jõudsid kavasse, kuid oli ka neid, mis esitati soovitusena ning mida võetakse arvesse valla uue arengukava loomisel. Peale ideede edastamise tähtaega kohtuti taotlejatega ümarlauas, et igaüks saaks oma ideid põhjendada ning vajadusel esitada lisaküsimusi, ideede menetlemine toimus kultuuri-, haridus-, ja spordikomisjonis.

Jõelähtme valla toetusfond koos omapanusega käesoleval aastal on 75 000 eurot.

Kinnitatud kava jaguneb nelja suurema kitsaskoha lahendamise vahel:

  1. huvihariduse mitmekesistamine, kättesaadavuse suurendamine ning kvaliteedi tagamine kultuurivaldkonnas;
  2. noorte sportimisvõimaluste mitmekesistamine noorte motivatsiooni suurendamiseks, et säilitada huvi spordi vastu ning soodustada füüsiliselt aktiivseks olemist;
  3. noorte huvi loodus- ja täppisteaduste vastu on kasvav ning LTT valdkonnas on vajalik jätkata olemasolevaid tegevusi ning planeerida uusi, et pakkuda noortele laialdasi võimalusi valdkonnas teadmisi omandada;
  4. noorsootöö võimaluste, noorteinfo kättesaadavuse ning sellealase teadlikkuse suurendamine, eesmärgiga tagada noortele võimalus osaleda oma kodukoha mitmekesistes noorsootöö tegevustes ning saada adekvaatset ja kontrollitud noorteinfot.

 

Vastuvõetud korraldusega toetatakse kõiki suuremaid Jõelähtme valla keskusi (Loo, Kostivere ja Neeme piirkond) ning lisaks arendatakse vallaüleselt noorte osalemisvõimalusi erinevates huviringides.