3.01.23

Integreeritud hoolekandeteenus

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas", mille eesmärgiks on on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine. 

Teenuse eesmärgiks on olla paindlik ja pakkuda tööealistele inimestele võimalust käia oma lähedase hooldamise kõrvalt tööl või saada lihtsalt puhkust. Teenust osutatakse nii teenuse saaja kodus kui valla päevakeskuses hoiuteenusena ning teenust osutatakse ka vajadusel nädalavahetustel.

Teenuse sisu on hoolduskoormuse leevendamiseks või inimese hooldusvajaduse katmiseks individuaalsest vajadusest lähtuvalt ühendatud järgnevad teenused või nende teenuste konkreetsed tegevused, mille täpne eesmärk ja sisu on kirjeldatud sotsiaalhoolekande seaduses :

  1. koduteenus - täisealise abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises;
  2. isikuabi - abistamine enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel;
  3. tugiisikuteenus - isiku jõustamine, juhendamine ja motiveerimine kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide korral;
  4. isikliku abistaja teenus - füüsiline kõrvalabi täisealistele inimestele, kes oma puude tõttu vajavad abi iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas osalemiseks;
  5. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
  6. nõustamisteenused ja tugigrupid hoolduskoormusega inimesele.

Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, sotsiaaltöötaja teeb avalduse põhjal koos Jõelähtme Valla Päevakeskuse sotsiaaltöötajaga kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse vajadus, komponendid ning selle maht.

Teenuse hindamise järel määratakse vallavalitsuse korraldusega abivajajale teenus, mida osutab valla päevakeskuse hooldustöötaja vastavalt kodukülastusel koostatud hooldusplaanile.

Projekt kestab 01.01.2022-31.12.2024 ning teenus on abivajajale tasuta. Projekti rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist, 25% on Jõelähtme valla omaosalus.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus