11.08.22

Ihasalu sadamahoone ehitus

Toetuse saaja: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti kestvus: 1.09.2022-30.06.2023

Rahastaja: Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 

Projekti maksumus: 214 859,44 eurot, millest toetuse summa on 193 373,49 eurot (90%).

Euroopa Merendus- ja Kalastusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" toetusega ehitatakse Ihasalu sadamasse sadamahoone.

27.07.22

Kostivere noortekeskuse ja päästehoone ehitus

Projekti elluviija: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti number: 2.01.21-0253

Projekti läbiviimise aeg: 1.07.2021-31.12.2023

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus. Kliima programm.

Projekti maksumus: 1 800 000 eur, millest toetus 720 000 eur (40%)

Endises Kostivere katlamajas paiknenud noortekeskus ja päästekeskus saab uue liginullenergiale vastava hoone. Lammutatakse kaks hoonet: Urke tn 4 asuv Kostivere noortekeskuse ja päästekeskuse hoone ja Mõisa tee 2/1 asuv Kostivere mõisa külge ehitatud nõukogude aegne hoone.

Uus noortekeskuse ja päästekeskuse hoone ehitatakse Urke tn. 4 asuva hoone asemele, Mõisa tee 2/1 asuva lammutatava hoone koht haljastatakse.

 

26.07.22

Neeme lasteaia energiatõhusamaks muutmine

Projekti läbiviija: Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti number: Kliima.2.01.20-0162

Läbiviimise aeg: 01.11.2021-31.12.2023

Rahastaja: Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti maksumus: 229 000 eur, millest toetuse suurus 105 340 eur (46%).

Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord alusel soojustati Neeme lasteaia hoone vundament, seinad, pööning ja katusele paigaldati päikeseelektri jaam võimsusega 5 kW.

Projekti raames saavutati energiasääst ja kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemine. Hoone viidi vastavusse C energiaklassiga, projektiga saavutati aastas rahaline kokkuhoid vähemalt 3891 eurot. 

19.07.22

2022 Kostivere mõisa küüni katuse vahetus

Kultuurimälestiste restaureerimistoetus

Muinsuskaitseamet toetas Kostivere mõisa küüni katusekatte vahetamist ja fassaadi avarii remonttööde tegemist. Toetuse summa on 80 000 eur. 

Taotlusvooru info

2022 a Jõelähtme kirikuaia ja aedade restaureerimine

Kinnismälestise (hooned) toetused, (reserv):

Muinsuskaitseamet toetas Jõelähtme kirikuaia (14-20.saj.) tormis kahjustatud kiviristi ja kahe metallristi ning muljutud aedade restaureerimist. Toetuse summa 800 eur.

Taotlusvooru info

27.07.22

Vajadustele vastavate hoolekandeteenuste tõhusam korraldamine ja pakkumine Jõelähtme vallas

Projekti elluviija: Jõelähtme vallavalitsus

Projekti eesmärk: Tööealiste hoolduskoormusega inimeste ja erivajadustega inimeste võimestamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks on tagatud vajadustele vastavad hoolekandeteenused.

Projekti periood: 03.01.2022 - 31.12.2023

Projekti maksumus: 330 766,52 eurot, millest ESF toetus 248 074,89 (75%)

Projekti tulemusena on vähendatud 60 tööealise inimese hoolduskoormust ja 20 tööealisele erivajadusega inimesele on osutatud nende soove ja vajadusi arvestavaid hoolekandeteenuseid.

Tulemusteni jõudmiseks:

  • Lähtutakse abi pakkumisel abivajadusest ja kujundatakse hoolekandeteenuse sisu vastavalt igale inimesele ja/või tema leibkonnale. Selle eelduseks on olemasolevate, sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud kohustuslike sotsiaalteenuste kombineerimine, teenuskomponentide lisamine, et iga abivajaja saaks oma vajadustele vastavat abi.
  • Abivajaduse hindamine viiakse läbi terviklikult ja korduvhindamine teenuse osutamise perioodil regulaarselt. Korduvhindamine loob eelduse sihitatud abi osutamiseks (inimene saab teenust sellises mahus ja nii kaua, kui see on vajalik) ning on seega nii inimese kui ka kohaliku omavalitsuse huvides.
  • Sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
  • Hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hoolekandetöötajad, kes on erialase väljaõppega või koolitatakse tööle asudes ja võimaldatakse regulaarset enesetäiendust.
  • Hoolekandetöötajatele tagatakse kvaliteetne tööalane toetus töönõustamise ja supervisoonidega. Hoolekandeteenuseid osutatakse vajaduse korral ka õhtusel ajal, nädalavahetuseti ja riigipühadel. Hoolekandetöötajatele võimaldatakse kaasaegsed töövahendid, mis lihtsustavad aruandlust ja annavad sisendi teenuse osutamise ressursside pidevaks analüüsimiseks.
  • Teenuse kasutajatele ja abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused või korraldatakse transporditeenus.
  • Olulist rõhku pööratakse teavitus- ja kaasamistegevustele: info teenuste kohta tehakse kättesaadavaks ka muukeelsetele vallaelanikele ning puudespetsiifikat arvestavaks. Kujundatakse infolehed ja -plakatid, teavitatakse valla erinevate infokanalite kaudu, jagatakse teavet koostöövõrgustiku abil (külavanemad, perearstid jm tervishoiuteenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet ja rehabilitatsiooniasutused, haridusasutused, Töötukassa, kohalikud tööandjad), teavitatakse proaktiivselt otsekontaktide vahendusel võimalikke abivajajaid. Selgitatakse kiirabi, politsei, Päästeameti ja Häirekeskusega koostöös välja vallaelanikud, kes operatiivse abi asemel vajaksid hoolekandeteenuseid ja nõustamist.
  • Võetakse kasutusele läbimõeldud kasutajasõbralik tagasisidesüsteem hoolekandeteenuste kasutajate rahulolu hindamiseks ja teenuste osutamise paremaks korraldamiseks.
  • Suure hooldusvajadusega teenuse kasutajatele tagatakse turvalisus ja järelevalve nutikate seadmetega (nn koduandurid), mis kombineerituna koduhoolduse, isikuhoolduse ja päevahoiuga võimaldavad ennetada hoolekandeasutusse paigutamist ka raskemate terviseseisundite korral.

 

 

PILOOTPROJEKT "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

 

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.01.2022 – 31.12.2022.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 25 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Jõelähtme Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga: Anne Jegorova, tel. 52 86 497, e-post: anne.jegorova@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Seotud failid: 
ISTE Hinnakiri