24.05.22

Keskkonnaamet teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle kõigis valdkondades, olgu tegemist metsa-, maapõue- või kalakaitsega, jäätmekäitluse, pakendi- või välisõhuprobleemidega – kokku ligi paarikümnes valdkonnas. Järelevalve eesmärk on kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud nõuete täitmist.

Keskkonnaametil on õigus rakendada õiguserikkujate suhtes riikliku sunni vahendeid: määrata rahatrahve ning nõuda rikkumisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamist, teha ettekirjutusi keskkonda mõjutava ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks või peatamiseks ning nõuda ja kontrollida kohustuslike keskkonnakaitseliste abinõude rakendamist.

 

Rikkumisest teatamine

Keskkonna kaitsmisel on oluline rikkumistest ja tekkinud reostustest võimalikult kiiresti teada saada.

Kuna paljud juhtumid leiavad aset väljaspool tööaega ja nädalavahetustel, on üks ööpäevaringselt tegutsev number 1247 ehk riigiinfo telefon, kuhu saab oma teated edastada.

Teated saab edastada ka e-postiga aadressile 1247@1247.ee.

 

Lisaks tekib inimestel erinevaid keskkonnaga seotud muresid ja küsimusi, näiteks

•          kuidas toimida, kui keegi leiab metsast prügihunniku või ohtlikud jäätmed;

•          kas leitud ja näiliselt üksi olev linnu- või loomapoeg vajab inimese abi;

•          kellele teatada maanteel vigastada saanud või hukkunud loomast;

•          kas õhus leviv ebameeldiv lõhn ei viita keskkonnarikkumisele.

 

Millal ja mida teatada?

Helistage, kui märkate:

•          keskkonnareostust või reostusohtu;

•          ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;

•          jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;

•          massiliselt surnud loomi, linde või kalu;

•          loomade julma kohtlemist;

•          muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Riigiinfo telefoni 1247 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle kokkuleppe kohaselt vastava maakonna inspektoritele, kes teatega edasi tegelevad.