1.06.22

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte OÜ EKT Ecobio (registrikood 14943490, aadress Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Artelli tn 15, 10621) 17.05.2022 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) taotluse.
OÜ EKT Ecobio põhitegevusalaks on väetiste ja lämmastikuühendite tootmine (EMTAKi kood 2015). Käitises on üks heiteallikas - väetisehoidla. Käitis asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Haljava külas Tiidu kinnistul (katastritunnus 24501:001:0753, tootmismaa 15%, maatulundusmaa 85%, registriosa 13044102). Käitise kinnistu piirneb elamis-, tootmis-, maatulundus- ja transpordimaadega. OÜ EKT Ecobio omab maaüksusele väetisehoidla rajamiseks hoonestusõigust. Ettevõte hakkab väetisehoidlas hoiustama vedelväetist, mis on toodetud OÜ EKT Ecobio Maardu biogaasitehases tekkivast digestaadist. Digestaat on orgaanilise aine kääritusjääk, mis tekib anaeroobse käärimise käigus biogaasi kaasproduktina. Tehase tootmisprotsess ja sisendid sertifitseeritakse, kogu tootmistsüklit kontrollitakse pidevalt ning samuti kontrollitakse toote nõuetelevastavust enne tehasest väljastamist. Hoidla suurus hakkab olema 9900 m3. Väetisehoidlasse viiakse digestaati 1,5-2 kuuliste vahedega partiide kaupa oktoobrist aprillini. Aastas viiakse hoidlasse kokku maksimaalselt 9900 m3 vedelväetist ning see kogus saavutatakse ladustamise perioodi lõpus.
Ettevõte taotleb keskkonnaluba, kuna heiteallikast eralduva ammoniaagi heitkogus on üle 1 tonni aastas.
Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardi andmetel ei paikne tootmisterritooriumil ega selle vahetus läheduses kaitstavaid loodusobjekte ega Natura 2000 alasid. Väetisehoidlast umbes 100 m kaugusele jääb arheoloogiamälestis, milleks on asulakoht (registrinumber: 27590).
Väetisehoidla asub põhjaveekaitstuse seisukohalt nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Maaüksusel asub veekaitseline objekt - maaparandussüsteemi maa-ala (väline tunnus: 4108780020090001), kus kohalduvad maaparandushoiu piirangud. Taotlusega on võimalik tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud ettevõtte Osaühing Atar (registrikood: 11020106, aadress: Mai põik 4-7, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond) (edaspidi ka ettevõte) 16.05.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1012512-3. Ettevõte taotleb keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks. Käitluskoht asub aadressil Hansu (katastritunnus 24504:004:0680), Uusküla, Jõelähtme vald, Harju maakond. Ettevõte tegevuse eesmärgiks on mineraaljäätmete ja pinnaste fraktsioneerimine, peenestamine ning nende ringlussevõtt või üle andmine vastavat õigust omavale isikule. Keskkonnaloa taotlusega saab tutvuda SIIN.

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud OÜ Loo Vesi (edaspidi ettevõte) 17.03.2022 esitatud täiendatud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/327459 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse nr TKL/1010914 (edaspidi taotlus). Ettevõte taotleb veevõtu suurendamist puurkaevudest katastrinumbriga 707, 15141 ja 703. Lisaks taotleb ettevõte täiendavat veevõttu puurkaevudest katastrinumbriga 60447 ja 51778.

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda SIIN.

 

 

Keskkonnaamet teatab, et on menetlusse võtnud Aavo Raig (isikukood 35208140278, edaspidi taotleja) vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba) 11.03.2022 esitatud taotluse. Taotluse kohaselt soovitakse teostada Kordoni 54 (Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24501:001:1150) ja Kordoni 56 (Kaberneeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, katastritunnus 24505:001:0460) piirneval merealal rannakindlustuse taastamistöid: süvendamine mahus 1400 m³ ja tahkete ainete paigutamine mahus 2000 m³. Keskkonnaluba taotletakse viieks aastaks. Keskkonnaluba taotletakse Ants Ratase (isikukood 36807220219) nimele. Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda SIIN.

 

 

 

Toimetaja: MAILIS ENTAL