12.05.23

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsevanema või hooldaja asemel lapse arendamise, hooldamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoiuteenuse osutaja on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on piirkonna maavalitsuse poolt väljastatud kehtiv tegevusluba, või kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutamine põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on lapsehoiuteenuse osutajana kantud majandustegevuse registrisse. 

Lapsehoiuteenuse toetust on õigus saada lapsevanemal, kelle laps ei saa lasteaiakohta Jõelähtme valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO esitatud lasteaiakoha taotlusel märgitud ajaks.

Lapsehoiuteenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse, isikut tõendava dokumendi, teenuse pakkuja poolt esitatud arve, kus on eraldi välja toodud kohatasu ja toiduraha maksumus ning teenuse eest maksmist tõendava dokumendi. Kui teenuse taotlus esitatakse elektrooniliselt ning digitaalselt allkirjastatult, ei ole vaja lisada isikut tõendavat dokumenti.

Kui vallavalitsusel ei ole 1,5-7 aastasele lapsele pakkuda kohta valla haldusterritooriumil asuvas lasteaias on lapsevanemal õigus saada teenuse toetust kohatasu maksmise hüvitamiseks alljärgnevalt:

1)      1,5-3 aastase lapse vanem tasub kohatasust 20% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Puudujääva osa kohatasust maksab Jõelähtme Vallavalitsus.

2)      4-7 aastase lapse vanemale makstakse toetust vallavalitsuse poolt kehtestatud määra alusel.

Kui vallavalitsusel on pakkuda koht haldusterritooriumil asuvas lasteaias 1,5-3 aastasele lapsele, kui lapsevanem esitab põhjendatud taotluse lapsehoiuteenusele, on taotlejal õigus saada toetust vastavalt kehtestatud määrale. Lapsevanema poolt kaetav osa on 20 % kohatasust. Kui vallavalitsusel on pakkuda kohta lasteaias 4-7 aastasele lapsele kuid lapsevanem soovib alustada või jätkata lapsehoiuteenusega, siis teenuse toetust ei maksta.

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt kehtestatud lapsehoiuteenuse toetuse määr on käesoleval aastal kuni 192 eurot kuus lapse kohta. Lapsehoiuteenuse toetuse määr on võrdne koolieelse eralasteasutuse toetuse määraga.

 

Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemise avaldus

 

 

Suure hooldus- ja abivajadusega lapse lapsehoiuteenuse rahastamine

Suure hooldus- ja abivajadusega lapse lapsehoiuteenusele on õigus lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Lisaks on võimalus rsuure hooldus- ja abivajadusega lapsele taotleda toetust lapse arengut ja toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks.

Toetust võib taotleda järgmistele toetavatele sotsiaalteenustele:

  • transporditeenus;
  • psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad, mis on lapsele rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud;
  • isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  • abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  • eluruumide kohandamine;
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad suure hooldus- ja abivajadusega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Riik eraldab vallavalitsusele riigieelarvest vastavalt suure hooldus- ja abivajadusega laste arvule kindla piirsumma ulatuses lisatoetust, mida saab kasutada lapsehoiuteenuse ja/või toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks, kui teenusevajadus on suurem, kui rehabilitatsiooniplaani raames lapsele võimaldatakse. 2023.a. on eraldatud 9600 eurot.

Suure hooldus- ja abivajadusega lastele osutatud teenuste rahastamine toimub teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel ning lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus