13.10.23

Lõkke tegemine

 

  • Lõkkekoha valikul arvestab tule tegija tuleohutust mõjutavaid tegureid, eelkõige lõkkekoha kaugust mis tahes hoonest ja põlevmaterjalist, pinnase kuivust, tuleohtu metsale ja taimestikule, tuule suunda ja tugevust ning tulekustutusvahendite kasutamise võimalikkust. Lõkkekoht peab asuma hoonest ja muust põlevmaterjalist vähemalt kaheksa meetri kaugusel.
  • Lõkke tegemiseks tohib lõkkekohas kasutada üksnes looduslikku töötlemata puitu.
  • Tuleohu vältimiseks muudetakse lõkkekoht enne tule tegemist võimalikult ohutuks. Vajaduse korral kastetakse lõkkekohta ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks, piiratakse lõkkekoht kivide või pinnasevalliga ja rakendatakse muid asjakohaseid ohutuse tagamise meetmeid.
  • Küttekolletes võib põletada ainult jäätmevaldaja enda tegevuse tulemusel tekkinud immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata ja värvidega töötlemata paberit või pappi. Paberit ja pappi on lubatud põletada ainult kogustes, mis on vajalik tule süütamiseks.