7.09.22

Valla territooriumil asuvate maavarade info

Maapõu on definitsiooni järgi: maismaal, sise- ja piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning majandusvööndis inimtegevuseks tehniliselt ja majanduslikult kättesaadav maakoore osa.

Kõiki Eestis leiduvaid maavarasid praegu ei kaevandata (näiteks fosforiiti, graniiti ega mõningase uraanisisalduse poolest tuntud diktüoneemaargilliiti nende vähese kasuteguri tõttu). Intensiivselt kasutatakse põlevkivi (kukersiit) ja turvast. Iga aastaga on kasvanud nõudlus looduslike ehitusmaterjalide järele (liiv, kruus, pae- ehk lubjakivi, savi jt).

Maavara kaevandamisloa annab välja Keskkonnaamet.

Maavara kaevandamise load, samuti üldgeoloogilise uurimistöö ja geoloogilise uuringu load on elektrooniliselt kättesaadavad keskkonnalubade infosüsteemis.

 

Maavarade kasutamist reguleerivad dokumendid