Toetuste sisestamise iseteeninduskeskkond SPOKU

 

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööalast ja kogukonna ühistegevust, toetada neid huvialase tegevuse arendamisel, kultuuri, spordi- ja noorsoole suunatud ürituste ja programmide elluviimisel.

Tegevustoetust võivad taotleda Jõelähtme valla haldusterritooriumil või Jõelähtme elanikele suunatud tegevuse huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
1) kultuur;
2) turism;
3) haridus;
4) sport ja terviseedendus;
5) noorsootöö;
6) külaelu;
7) tervis ja sotsiaalhoolekanne;
8) keskkonnakaitse;
9) seltsitegevus;
10) turvalisus.
 
Mittetulundustegevuse toetuse liigid on:
1) tegevustoetus – kogukonna ühistegevuste korraldamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval). Toetust makstakse kalendriaasta tegevuste katmiseks;
2) omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetus – vallapoolne rahaline toetus projektide, mis on saanud rahastuse riigieelarvest või välisvahenditest rahastatud programmidest ja fondidest, omaosaluse või kaasfinantseeringu toetamiseks. Omaosaluse ja kaasfinantseerimise toetuse taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul;
3) ürituste korraldamise toetus – ürituste, tegevuste korraldamiseks, mis on jätkuüritused või muutunud juba traditsiooniliseks, samuti ühekordsete ülevallaliste suurürituste korraldamiseks. Väiksemamahuliste ühekordsete projektide toetamine toimub Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetamise korra alusel. Ürituse korraldamise toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
4) elanikkonna turvalisuse tagamise toetus – tegevustoetus elanikkonna turvalisuse tagamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks, näiteks pääste, elanikkonnakaitse ja riigikaitse. Toetuse taotlus tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 1. detsembriks (kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale – nädalavahetusele või riigipühale järgneval tööpäeval);
5) aastalõpu tegevustoetus küladele, alevikele – ühekordne toetus valla nendele küladele ja alevikele, kus on olemas kehtiva volitusega külavanem ning aktiivne küla-/ alevikuselts. Toetusliigi taotlemiseks eraldi taotlust esitama ei pea, samuti ei pea selle toetuse kasutamise kohta esitama aruannet. Vallavalitsuse ametnik teavitab toetuse saamise nõuetele vastavate külade/alevike küla-/alevikuvanemaid ning sõlmib nendega lepingud. 
 

Toetuse taotlemine toimub läbi iseteeninduskeskkonna SPOKU

Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele järgneva aasta 31. jaanuariks tegevusaruande toetuse kasutamise kohta. 

Tutvu ka vabaühenduste eetikakoodeksiga.

Seotud dokumendid:

 

Tutvu ka Siseministeeriumi poolt levitatava ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJALIDEGA