13.10.23

RAIELUBA

Jõelähtme valla tiheasustusaladel kasvavate puude raiumiseks on vaja taotleda raieluba Jõelähtme Vallavalitsuselt. Avaldusele tuleb lisada asendiplaan, kuhu on märgitud raiutavad puud ning fotod puudest. Raielubasid puudutavate küsumuste korral palume pöörduda keskkonnanõuniku pole (mailis.ental@joelahtme.ee, telefon 60 54 857).

Puu raiumiseks ei ole luba vaja:

1) kui puu on kuivanud;
2) kui see on lubatud: kehtestatud detailplaneeringus või ehitusprojektis, mille alusel on väljastatud kehtiv ehitusluba.

Raieloa taotlus

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord

 

METS

Hajaasustusalal maatulundusmaal kehtib metsaseadus.

Erametsa omanik peab metsa raiumiseks esitama Keskkonnaametile metsateatise.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

NB! juhul kui puude või põõsaste raie ei nõua metsateatise esitamist metsaseaduse mõistes aga kavandatav raie asub veekaitsevööndis on puu- ja põõsarinde raieks vajalik Keskkonnaameti nõusolek, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamisel ja hoiutöödel. Täpsem info siin.

Jõelähtme vallas kasvavate riigimetsade uuendamise, kasutamise, kasvatamise ja metsakaitse kavandamisega tegeleb RMK Harjumaa metskond.

RMK metsatöödega saab tutvuda SIIN.